***
Главная » Загальна психологія » ПередмоваПередмова


Психології випала нелегка доля. її теорії несуть на собі значний відбиток особистості своїх творців, тому це, скоріше, «наука імен», ніж «наука фактів». До того ж реально вона існує у вигляді напрямів психології, які більше орієнтовані на загальне, ніж на унікальне, в психіці. її здобутки мало відомі громадськості, і вона не посідає серед інших наук того місця, яке їй має належати. І все це за очевидної значущості психології людини в приватному і суспільному житті.
Проте не слід вбачати у цьому ознаки «відставання» психології від інших наук. Психологія — своєрідна наукова дисципліна, і це відбиває її багатовікова історія. Предмет психології залежить від культури: він змінюється протягом історичного часу, збагачується зусиллями як окремих діячів, так і наукових шкіл, але все ж залишається неповним. Можливо, тому психологія не дає вичерпної відповіді на свої одвічні методологічні проблеми. І все ж упродовж століть вона прагне створити образ людини, а логіка її історичного поступу формує не лише пізнавальне, а й гуманне ставлення до людини, спонукає до поглиблення знань про неї, закликає до самопізнання і самовдосконалення. У цьому вбачається її непересічна цінність і значення.
Як і будь-яка інша гуманітарна наука, психологія беззахисна перед ідеологією тоталітарної держави. Це явище виразно продемонструвала радянська психологія. Хоча філософія марксизму, що правила їй за методологію, й дозволяла опрацьовувати ґрунтовні теорії, вона ж змушувала виконувати ідеологічну функцію: створювати моделі «гармонійної особистості», визначати умови виховання «радянської людини», відшуко-вувати ознаки «соціалістичного колективу», протиставляти свої здобутки «зарубіжним». Природою тоталітаризму можна пояснити й притаманні радянській психології (психології в Україні того часу також) особливості: ізольованість від світової науки, досить високий рівень психологічної теорії і низький — психологічної практики, розвинений центр і занедбану периферію.
Заперечення марксизму ходом історичного розвитку (та й внутрішні суперечності радянської психології) спричинили її кризу. Вихід з неї пролягає через деідеологізацію науки, через пошук її належного місця в суспільстві, включення у всесвітній процес психологічного пізнання. Криза — також джерело подальшого руху психології у напрямі до того образу людини, який створюється нею віками. Зокрема, вона засвідчує, що психологічна наука має вивчати не психіку, не окремі психічні явища, а психологію людини як унікальне й цілісне життєве явище. Спираючись на свою історію і виходячи із сучасних можливостей, психологічна наука повинна розкривати механізми побудови людиною образу світу (пізнавальна функція психіки), з'ясовувати, як цей образ втілюється у процесах людського життя (регулятивна функція), досліджувати, як людина, будучи суб'єктом власної активності, виявляє свою індивідуальність (інструментальна функція).
Не слід сподіватися, що психологія вийде з кризи самотужки. Як психіка окремої людини залежить від соціальної ситуації розвитку, так і психологія залежить від характеру взаємин людини з суспільством. Суспільство, яке вимагає пристосування, а не творчості, неминуче перетворює психологію на знаряддя досягнення своїх негуманних цілей. Вихід України на демократичний шлях розвитку — підстава для нового бачення людини як мети, а не засобу суспільства. Психологія у цьому зв'язку отримує шанс стати наукою, необхідною і суспільству, і громадянину. Це той статус, якого вона прагне впродовж своєї історії і який їй по праву належить.
Явище ідеологізації мало місце й у підручниках з курсу загальної психології радянського періоду, які були призначені для студентів педагогічних навчальних закладів. Та все ж провідною для них була освітня функція: вони вводили майбутніх учителів у світ наукового дослідження психіки, несли знання про психологічні особливості людини як об'єкта педагогічної і суб'єкта навчальної діяльності, були базою засвоєння міждисциплінарних зв'язків психології з філософією, педагогікою, природничими науками, методиками викладання конкретних дисциплін. Позитивну роль у психологічній підготовці багатьох поколінь учителів України відіграв підручник за редакцією видатного українського психолога Г. С. Кос-тюка1.
З того часу українські підручники для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс загальної психології, не видавалися. Тим часом курс посідає чільне місце у підготовці не лише майбутнього психолога чи педагога, а й у гуманітарній освіті фахівця будь-якого профілю. Адже він орієнтує студента в психології людини, озброює його здобутками психологічної науки, формує ставлення до людини як до мети і найвищої цінності.
У 1995—1997 роках побачила світ фундаментальна праця «Основи психології» за редакцією академіків О. В. Киричука та В. А. Роменця2. Вона вчинку як найґрунтовнішому вияву людської психіки, але не вичерпує змісту курсу, що має орієнтувати студента у всьому багатоманітті теоретичного та емпіричного матеріалу науки — здобутків не лише гуманістичної, а й природничо-наукової психології.
Природничо-науковий погляд на психіку дає підставу висунути в центр системи пропонованого посібника категорію життя і розглядати його крізь різнорівневі форми активності. У такий спосіб можна охопити відношення, в межах яких отримує свої визначення психологія людини: «мозок — психіка», «людина — середовище», «людина — світ». У цьому плані вчинок є найґрунтовнішою характеристикою людської активності, проте формами такої є і реакції, і рефлекси, і операції, і дії, і діяльності... Відтак, вчинок — ознака лише певного рівня життя — рівня особистості. Він «надбудовується» над іншими рівнями (індивіда та організму), на кожному з яких, виявляючи притаманні їй властивості, функціонує людська психіка.
Завдання цієї роботи постали з практики викладання загальної психології. Потрібно було систематизувати психологічні знання, викладені у доступних студенту джерелах, та створити проблемні ситуації, які б спонукали його звернутися до цих джерел. Перше завдання розв'язує цей посібник, а друге — «Задачі з курсу загальної психології»1. Разом вони складають навчально-методичний комплекс з цієї дисципліни.
Посібник ґрунтується на концепції, складовими якої є: матеріалістичний погляд на психіку (як ідеальне, похідне від матеріального, єдність суб'єктивного і об'єктивного); діяльнісний підхід до психіки (як явища, що виявляється у різноманітних формах активності живої істоти); по-рівневий аналіз психіки (як осередку життя, що функціонує на різних його рівнях). Ідеться про системно-діяльнісний підхід у психології.
Можна було б не висвітлювати у передмові концепцію посібника і цим вберегти його від неминучої критики з боку вчених, які обстоюють інші позиції. Саме так роблять автори сучасних зарубіжних підручників2. Та хіба можна будувати систему психологічних знань, не визначаючи орієнтири такої побудови?
Посібник складається з тем, в яких відповідно до завдань та з позицій згаданої концепції висвітлюються питання курсу. За структурою він відрізняється від інших посібників із загальної психології. По-перше, темами, присвяченими онтогенезу (як нормативному, так і ненормативному) психіки. Справді, це предмет психології розвитку, але без них Система понять і категорій психології, яку репрезентує посібник, була б неповною. По-друге, в основу посібника покладено уявлення про функції психіки, а це ж могло не позначитись на назві розділів та їх побудові.
Кожну тему завершують питання для самостійної роботи студента, які супроводжуються посиланнями на необхідну літературу, що наводиться у бібліографії до теми.
Посібник розпочинається із Системи понять і категорій психології, Це надзвичайно важлива його частина: вона досить повно описує предмет загальної психології і орієнтує в змісті останнього. В тексті кожен елемент системи виділяється курсивом (це стосується і передмови). Якщо в цьому випадку не дається визначення відповідного поняття, то його можна знайти в іншому місці посібника, скориставшися цією ж системою.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией