***
Главная » Политология » НеоконсерватизмНеоконсерватизм

Источник: доклад пользователя *Black_Girl
Основою програмних настанов політичних партій і суспільно-політичних рухів є різноманітні суспільно-політичні доктрини. Йдеться про вихідні принципи діяльності суб'єктів політичного процесу. Ці доктрини виходять з існуючих політичних ідеологій. В них відображене таке бачення суспільного і державного устрою, яке відповідає інтересам соціальних груп, що стоять за тими чи іншими партіями і рухами.
Суспільно-політичні доктрини не зводяться лише до розкриття природи і механізмів влади в її інституціоналістському, нормативному та ідейному аспектах, хоча і не виключають їх. Проблема владних відносин і механізмів у доктринах розглядається з точки зору досягнення певних політичних інтересів, утвердження і зміцнення адекватного цим інтересам суспільного, в тому числі державного устрою.
Саме таким є неоконсерватизм і сучасний лібералізм, соціал-демократичний і марксистський соціалізм, концепції "нових лівих", сучасні клерикальні та альтернативні доктрини. Кожна з них включає в себе з тими або іншими наголосами основні цінності як соціально-політичні орієнтири, погляди і настанови щодо оптимальної організації економіки та інших сфер життя. Складовою частиною є також певна концепція політики, взаємодії та співвідношення особи, суспільства і держави, ставлення до сучасного науково-технічного прогресу, визначення шляхів і засобів досягнення політичних цілей.
Суспільно-політичні доктрини – невід'ємна складова частина політичної системи суспільства. Їхня функціональна роль неоднозначна і має кілька аспектів. Насамперед суспільно-політичні доктрини визначають політичний курс, стратегію і тактику тих чи інших партій і суспільно-політичних рухів, їхню діяльність як суб'єктів політичного процесу. Доктрини знаходять своє відображення в програмах і політичних платформах партій та суспільно-політичних рухів і є істотною умовою дієвості їх зусиль у виборчих кампаніях. Без перебільшення можна сказати, що вони визначають електоральну поведінку громадян. Якість суспільно-політичних доктрин є відображенням зрілості політичних партій і рухів.
В основі тих або інших доктрин лежать різні світоглядні позиції, різні методи пізнання світу, пошуки шляхів його вдосконалення. Всі ці доктрини потрібно оцінювати з позицій загальнолюдських цінностей, демократії і гуманізму. Тільки політична практика може дати відповідь на те, які з них життєздатні і відповідають потребам людського прогресу.

Неоконсерватизм як доктрина захисту традиції і одвічних цінностей. З кінця 70-х років найбільш популярною політологічною концепцією стає неоконсерватизм. Загалом консервативна тенденція іде від таких різних за своїми позиціями мислителів, як Платон, Арістотель, Ціцерон, Макіавеллі, Ніцше та ін. Писемна історія консерватизму починається з часів Великої Французької революції кінця XVIII ст. З першої половини XIX ст. консерватизм виступає як ідейно-політична доктрина, що відображала здебільшого інтереси дворянства в його боротьбі проти буржуазії. Пізніше, сприйнявши окремі положення класичного лібералізму, консерватизм стає ідейно-політичною платформою окремих фракцій буржуазії. Він виступає також як захисна реакція середніх і дрібних підприємців перед невблаганним динамізмом капіталістичного розвитку, що загрожував їх існуванню.
В цілому консерватизм спрямований на збереження, підтримку таких, що історично склалися, форм державного і суспільного життя, насамперед морально-правових його засад. Він спирається на певні стереотипи масової свідомості і традиціоналістські уявлення, завдяки чому має широку соціальну базу серед представників різних верств. На користь консерватизму "працюють" негативні явища, що супроводжують суспільний прогрес.

Сучасний консерватизм немає стрункої ідеології. Вся система його цінностей ґрунтується на впевненості, що минуле краще, ніж сьогодення. Звідси прагнення до змін, але ретроградних. Все це визначає основні риси світосприйняття консерватизму.. Перша з них – спадкоємність як вірність традиціям і цінностям, а отже, турбота про створення умов, за яких традиції і спадкоємність були б сприйняті й реалізовані суспільством. Далі, стабільність як головна умова ствердження істотної цінності орієнтації людини. Мається на увазі і така риса, як порядок, який забезпечується суспільними інститутами. Звідси необхідність протистояти згубному процесу звільнення людини від інституційно обґрунтованого порядку. Істотна і така риса, як державний авторитет. Йдеться про те, що порядок, ґрунтуючись на лояльності громадян, потребує захисту державного суверенітету. Тому держава повинна бути не тільки сильною. Вона призначена стати провідником єдиної, чітко вираженої політичної волі. Важливою рисою є також принцип свободи – здатності здійснювати індивідуальну і суспільну ініціативу в межах, які допускаються ієрархічним порядком.

Згідно з таким світосприйняттям, формуються погляди на основоположні явища політичного життя. Підкреслюється, що влада не може бути підпорядкована якимсь функціональним цілям – соціальній справедливості, рівності, свободі тощо. Зміст її існування лише в тому, щоб командувати і примушувати тих, хто в іншому випадку займався б реформами і руйнуванням. Міцність та ефективність державної влади залежить від того, якою мірою їй вдається пов'язати в своїй політиці авторитет і традиції.

Протиставлення держави і громадянського суспільства вважається згубним. Звідси зневажливе ставлення до ліберально-реформістської "держави загального добробуту". Вона вважається шкідливою, оскільки розкладає і пригнічує волю індивідів і свій власний авторитет. Суспільна напруга, незадоволення знімаються не рівністю, а наданням законної сили нерівності. Власність розглядається як основа розкриття людиною її соціальної сутності. Серед інших постулатів виділяються природна і одвічна (фізична і розумова) нерівність людей; необхідність суспільних класів і груп, а отже, безглуздя спроб соціального зрівняння за допомогою закону; недосконалість правління більшості, яка схильна до потенціальної тиранії; необхідність активної участі аристократії в державному управлінні; важлива роль приватної власності як гаранта особистої свободи і соціального порядку.
Щодо політичної сфери, то тут проголошується ідея звуження зворотного зв'язку, тобто можливості громадян впливати на політичні процеси. Звідси апеляція до "сильної" в політичному плані держави. Основний наголос робиться на функції прямого насильства як головній формі реалізації влади, що передбачає насамперед поступовий демонтаж демократичних інститутів. Вважається, що якість управління і демократія несумісні, знаходяться в стані війни. Надлишок демократії рівнозначний дефіциту управління.
У концентрованому вигляді орієнтація на заперечення демократії втілюється в теорії демократичного панування еліт. Згідно з цією концепцією, політичне рівноправ'я і народний суверенітет не є абсолютними цілями.

Источник: реферат пользователя *CSS*
Неоконсерватизм - складний і суперечливий конгломерат ідей, принципів, норм, що створюють різноманітні форми сучасної консервативної ідеології. Існують два трактування неоконсерватизму: 1) як современното консерватизму, що пристосовує традиційні для нього цінності та подання до реалій постіндустріальної (пізньоіндустріальної) епохи, і 2) як ідеологічної течії, збагачується і розвивається в процесі суперництва з лібералізмом та соціал-демократизмом. І в першому, і в другому випадках виникнення неоконсерватизму зв'язується з кордоном 60-70-х рр.., Коли прискорення темпів суспільного життя, порушення в ній рівноваги духовного та екологічного почав, поява різноманітних проблем глобального масштабу поставили під сумнів прийнятність деяких первинних цінностей індустріальної цивілізації , коли під невпинним натиском змін виник серйозний криза в орієнтаціях, що виразився в ускладненні процесів соціальної адаптації людини. У цих умовах неоконсерватизм зумів актуалізувати ті положення власної ідеології, які виявилися співзвучними потребам людей в залученні до починається новій епосі: пріоритети сім'ї і релігії, моральної взаємовідповідальності громадянина і держави, повага до закону, перевагу міцного державного порядку і стабільності, збереження універсальних моральних установок, перешкоджають духовного спустошення людських душ, і т. д.

Неоконсервативний ренесанс останніх десятиліть сприяв значним змінам в "теоретичному вигляді" традиційного консерватизму: - з супротивників науково-технічного прогресу неоконсерватори перетворилися в переконаних його прибічників, оскільки лише з його допомогою і можна забезпечити виживання людської цивілізації. Ще в 1973 Φ.-І. Штраус проголосив на з'їзді Хрістіанеко-соціального союзу, що бути консерватором означає "крокувати на чолі прогресу"; - у 2-й пол. 70-х рр.. був розвінчаний теза про "антитеоретической" характер консервативного мислення, про неприйняття ідеологічних теорій і концепцій та поставлено завдання ідеологічного переозброєння у зв'язку з тим, що "неідеологічних політика - це беззбройна політика". Разом з тим неоконсерватизм залишився, на думку Б. Зудвіна, "своєрідним хамелеоном, оскільки його вигляд залежить від природи його ворогів"; - сучасні консерватори з визнають невідворотність змін перетворилися на ініціаторів інновація, але без "антиісторичною поспіху - зверху" і не "методами натовпу - знизу ". Г.-К. Кальтенбруннер стверджував у 1975, що "саме консерватор нашого часу знає, що не тільки багато чого змінилося, але і що багато чого потрібно міняти", - неоконсерватори по-новому сформулювали модель відносин між індивідом і суспільством, громадянином і державою. У сучасних установках індивід повинен перш за все розраховувати на власні сили і локальну солідарність співгромадян, в той час як держава, грунтуючись на моральних принципах збереження цілісності суспільства, має забезпечувати необхідні громадянину життєві умови на основі правопорядку, надаючи йому можливість брати участь в організації інститутів громадянського суспільства, зберігаючи збалансованість відносин суспільства з природою і т. д. Неоконсерватизм сьогодні виступає захисником приватної власності, вільного ринку, особистої свободи індивіда в суспільстві, але завжди підпорядковує їх вимогам стабільності і наступності. Права людини розглядаються при цьому з точки зору їх природного та соціального обгрунтування. В етнокультурної сфері Неоконсерватизм виходить з переконання, що під будь-яким універсалізмом ховається той або інший етноцентризм, що нав'язує іншим народам свої цінності і світорозуміння, що кожен народ має Власну історію, культуру, характер, психологію, традиції, звичаї, і тільки всі вони в сукупності складають те, що прийнято вважати людством.

Неоконсерватизм являє собою багатошарове та складне утворення, в якому є сусідами часом конфліктуючі між собою ідеї, концепції, установки і принципи. Як зазначав Л. Аллісон в 1984, консерватори є одночасно "індивідуалістами і колективістами, прихильниками авторитаризму і свободи, містиками і розумними практичними людьми". Різнорідні і суперечливі ідеї і рецепти вирішення виникаючих ь сучасному світі проблем, висунуті різними течіями неоконсервативного руху, роблять Нелегкою завдання розрізнення Відповідних ідейно-політичних груп і течій. У більшості випадків у зв'язку з цим виділяють: неоконсерваторів, нових правих, традиціоналістських чи патерналістських консерваторів. При цьому визначити ту межу, де починається або де кінчається той Або інший варіант сучасного консерватизму, дуже складно. Досить сказати, що в західній літературі існує серйозний різнобій у зарахуванні до одного із зазначених напрямів Р. Рейгана, М. Тетчер і Г. Коля, яких одні автори називають неоконсерваторами, Інші - новими Правими, а перших двох нерідко зараховують до консерваторів-радікалістам. Розбіжності між відомими різновидами сучасного консерватизму корениться не стільки у вихідних принципових установках, як у ступені концентрації уваги на тих чи інших аспектах. Це відноситься і до консерваторів-традиціоналістів в їхніх національних варіантах - голлізму у Франції, торізму в Англії чи соціал-консерватизму в ФРН. SO-e гт нашого століття ознаменувалися активізацією діяльності і посиленням позицій консервативних сил у провідних країнах Заходу. У 1983 був створений Міжнародний демократичний союз, який об'єднав консервативні партії Західної Європи, Республіканську партію США, Ліберально-демократичну партію Японії і австралійських консерваторів. М. Тетчер вітала новий "консервативний інтернаціонал як велике осередок думки і духу".

Источник: курсовая Дикова Владислава
Вихідні цінності консервативної політичної доктрини - порядок, стабільність і традиціоналізм. Ці цінності є наслідком соціально-політичної парадигми, згідно з якою суспільство і держава є результатом природної еволюції, а не договору та об'єднання громадян, як в лібералізмі. Суспільство розвивається завдяки наявності в ньому природної життєвої сили, існування якої раціонально пояснити неможливо. Коль логіка прогресу задана згори, то протиприродно втручатися в природний хід історичного розвитку. Приймаючи принципи приватної власності, ринку, вільного підприємництва, консерватори трактують їх як результат розвитку природного життєвого початку. Політичними ідеалами консерватизму є сильна держава, чітка політична стратифікація, згідно з якою влада належить еліті, а свободи трактуються як підпорядкування влади і лояльність їй. Консерватизм виник не як ідеологія нових класів, а, навпаки, як реакція на нові умови йдуть з історичної сцени класів, зокрема аристократії.
Однак слід зазначити, що класичний консерватизм зміг трансформуватися в такі унікальні форми неоконсерватизму, як Рейганізм (США) і тетчеризм (Англія), які дуже далеко пішли від первісної ідеї. По-перше, відбулася помітна еволюція консерватизму у бік визнання пріоритету прав і свобод окремої особистості, істотного обмеження економічних і соціальних функцій держави, що на практиці призвело до приватизації державної власності та скорочення соціальних програм. По-друге, введення доктринальних нововведень зробило неоконверватізм ідеологією широких верств «середнього класу» західного суспільства. Історичною заслугою неоконсерватизму стало те, що він виявився здатним сформулювати і запропонувати вирішення актуальних проблем, викликаних економічним спадом 70-х років XX ст., Коли потрібні були структурна перебудова економіки, яка відповідала запитам нового етапу технологічної революції, і формування нової системи стимулів замість традиційної, орієнтованої на зростання рівня життя. Нові мотивації, значимі для працівника, були пов'язані зі зростанням якості життя, створення нових форм самореалізації особистості.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией