***
Главная » Политология » История политической мысли конца ХІХ - начала ХХ столетияИстория политической мысли конца ХІХ - начала ХХ столетия

Источник: контрольная работа пользователя KITRAYA
У першій половині XIX ст. завершується формування політичної ідеології соціалізму (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен).
Сен-Сімон (1760-1825 рр.) творив, коли Велика французька буржуазна революція покінчила з феодально-монархічними порядками й проклала шлях до капіталізму. Критично оцінюючи її наслідки, він вважав, що сучасне йому суспільство нерозумне, недосконале й неминуче буде замінене іншим ладом. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб організації виробництва, адже "політика є наука про виробництво". Головне завдання уряду – забезпечення умов для розвитку виробництва, усунення всіляких перешкод на цьому шляху. В такому суспільстві державна влада згодом поступається місцем суспільному самоврядуванню.
Шарль Фур’є (1772-1837 рр.). Характеризуючи "лад цивілізації" як "світ навиворіт", він підкреслював, що господарській системі такого суспільства притаманні конкуренція, суперечливість інтересів, наживання на злиднях, лицемірство, пристосовництво тощо. Мислитель доводить, що за ладом цивілізації настане лад гармонії, матеріальні передумови до якого вже визріли.
Роберт Оуен (1771-1858 рр.) не тільки мріяв, а й намагався зафундувати таке "царство" в Англії, а потім у США. Він виходив із того, що людський характер є результатом взаємодії природної організації індивіда й навколишнього середовища. Змінивши останнє, можна зробити людину щасливою. Інакше кажучи, існуюче капіталістичне суспільство слід мирно реформувати в нове, яке відповідало б людським потребам. На думку мислителя, саме вихованням людських характерів визначається образ суспільства.
Карл Маркс (1818-1883 рр.), Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр). Проаналізувавши капіталізм на його індустріальному етапі розвитку, вони сформулювали матеріалістичне розуміння історії, теорію додаткової вартості та політологічну концепцію диктатури пролетаріату. Вони також виділили виробничі відносини як основні, такі, що визначають суспільні відносини і інститути, заявили, що в історії вирішальну роль відіграють народні маси, що капіталізм має перехідне значення в історії, а тому його повинен замінити новий комуністичний лад, який є неминучим і закономірним результатом революційного вирішення суперечностей капіталізму.
Маркс і Енгельс уперше створили цілісну теорію політичних відносин, що включають наступні положення:
1) політичні відносини, це відносини, що випливають із боротьби за владу і здійснення влади. Політична надбудова – результат формуючих її соціально-економічних сил, а саме:
загального рівня продуктивних сил, що визначають спосіб життя суспільства;
виробничі відносини, в які вступають люди в процесі виробництва і обміну і центральним елементом яких вистукають відносини власності;
2) політика виступає не тільки як відображення позаполітичних відносин, але й як важливий інструмент їх формування.
3) держава – це продукт класових суперечностей: і служить інтересам економічно пануючого класу;
4) економічно пануючий клас – є також і політично і ідеологічно пануючим класом.
Висновок про те, що економічне, політичне, ідеологічне пануван¬ня – це взаємодоповнюючі і підсилюючі аспекти панування класового, покладений в основу марксистської політичної теорії;
5) на основі такого розуміння проблеми держави і класового панування Маркс і Енгельс створили теорію політичної свідомості. Вихід¬ний її пункт – твердження про те, що суспільне буття людей визна¬чає їх свідомість, отже, політичні погляди людей формуються під впливом їх становища.

З точки зору розвитку політичної науки XX ст. – найбільш багате. Це століття загострення ідейної боротьби і водночас зближення, взаємозбагачення політичних ідеологій. Це час появи нових методологічних підходів, відродження і відновлення цілого ряду традиційних методологій, а також зародження нових політичних ідей і повернення, переосмислення теоретичної спадщини минулого. Суспільно-політична думка набирає все більш плюралістичного характеру.
Політична думка сучасної Європи розвивається під величезним впливом ідей німецького історика і соціального філософа Макса Вебера (1864-1920 рр.). Пробуючи вирішити проблему релігійної свідомості, М. Вебер дійшов висновку, що в історії існувало три способи організації суспільства: традиційний, харизматичний і раціональний (капіталізм). Відповідно він виділив і три типи політичного панування Для раціонального панування, вважав він, характерне всевладдя раціональної бюрократії.
Аналізуючи систему панування, Вебер приділив багато уваги апарату влади, тобто бюрократії. Він був переконаний, що бюрократія – це найраціональніша форма здійснення влади, хоч в той же час вказував на її недоліки і слабкі сторони, що проявляються, наприклад в тих випадках, коли треба приймати рішення з приватних, нетипічних питань. В аналізі бюрократії, який вважається одним із головних вкладів М. Вебера в політологію, можна відмітити три моменти:
аналіз бюрократії як технічно досконалого апарату здійснення влади;
критика бюрократії у зв'язку з природною для неї, як вважав Вебер, тенденцією до виходу її за рамки притаманній їй функції;
аналіз бюрократії як відображення класової структури.
На додаток до свого ідеального типу раціональної бюрократичної організації, Вебер, створив також тип бюрократичного функціонера. Таким є людина, яка:
особисто вільна і призначена на посаду на основі угоди;
здійснююча владу на основі формальних законів і лояльність якої визначається чітким виконанням офіційних обов'язків;
призначена на посаду відповідно до її кваліфікації;
працююча на своїй посаді постійно, а не від випадку до випадку.
Наведені найбільш важливі напрями політологічних досліджень М. Вебера дозволяють визнати його серйозним теоретиком.
XX ст. – це продовження старих суперечок про цінності політичного житія, і в центрі дискусії знаходиться проблема демократії як загальнолюдської цінності. Серйозну критику демократії, її цінностей знаходимо у представників теорії еліти.
Політологічні теорії еліти. Засновниками політологічної теорії еліти є: Гаетано Моска (18581941 рр.), Уільфредо Паретто (1848-1923 рр.) – італійські вчені, Роберт Міхельс (1876-1938 рр.) – німецький дослідник. Основна ланка політичної концепції Моски – це ідея політичного класу. У своїй першій праці “Теорія правління і парламентське правління” (1884 р.) він писав, що в будь-який час і в будь-якому місці все те, що в управлінні є здійсненням влади є завжди компетенцією особливого класу і як би цей клас не будувався, він завжди формується як незначна меншість проти маси людей, якими вони керують. Цей "спеціальний" клас він називає політичним. Моска виходить з того, що в усіх суспільствах існують два класи: 1) управлінці (меншість); 2) ті, ким управляють (більшість).
Необхідним критерієм для формування політичного класу Моска вважає здатність керувати, досвід управління. Він називає три способи, за допомогою яких політичний клас досягає зміцнення своїх позицій і поновлення: успадкування; вибір; кооптація.
Моска підкреслює, що всі політичні класи прагнуть успадкувати свою владу, а з іншого боку – завжди є нові сили, що приходять на зміну старим. Залежно від того, яка тенденція домінує в даний час, відбувається або консервація політичного класу, або його поповнення. Першу тенденцію він називає аристократичною, другу – демократичною. На відміну від Моски, Паретто розумів під терміном "еліта" людей найкращих у всіх відношеннях. Він відкрив закон циркуляції еліт, згідно з яким пануюча еліта завжди перебуває у стані повільної і постійної трансформації. Підкреслює, що скрізь існує панівний клас, відносно малочисельний, який утримується при владі частково силою, частково згодою непанівного класу (більшою чисельністю). Зазнавши, що в ході історії злагода і сила завжди проявлялись як знаряддя управління, він диференціює способи здійснення влади на два основних типи:
уряди, які користуються переважно матеріальною силою та силою інших чинників; уряди, що користуються переважно хитрістю і мистецтвом.
Моска і Паретто розходилися в поглядах на питання про так зване “краще правління”. Моска вважав, що найефективнішим режимом, спроможнім тривалий час уникати катаклізмів, які загрожують відкинути людство назад до варварства, є змішаний режим. Паретто ж, навпаки, був переконаний в тому, що соціальна система перебуває в стані рухомої рівноваги. Він категорично відкидав термін “демократія”, який вважав ще більш невизначеним, ніж термін “релігія”.
Р. Міхельс слідом за Паретто вважав, що демократія як форма управління державою є неприйнятою, оскільки існує комплекс тенденцій, що протидіють її здійсненню. За Міхельсом, це такі тенденції: сутність людської природи; сутність політичної боротьби; сутність організацій.
Тому він вважав, що демократія завжди призводить до олігархії і перетворюється в олігархію.

Источник: доклад пользователя СветлыйМОЗХ
Основоположниками сучасної політичної науки є німецький соціолог М. Вебер (1864 - 1920), італійські соціологи Г. Моска (1858 - 1941), В. Парето (1848 - 1923) і Р. Міхельс (1876 - 1939), американський політолог А. Бент -Чи (1870 - 1957).
Зупинимося лише на деяких теоретичних положеннях «розуміє соціології» М. Вебера, оскільки його політична теорія, як і ідеї перерахованих авторів, розглядаються в конкретних темах курсу.
М. Вебер виходив з того, що будь-яке суспільство виникає як продукт людської діяльності. У своїй діяльності керуються люди змінюються мотивами і намірами. У всіх явищах суспільного життя розкривається взаємодія людей, які переслідують свої цілі, які дотримуються різних цінностей і, таким чином, що ведуть себе по-різному. Отже, зрозуміти суспільство можна через осмислення намірів людей, їхніх цінностей і цілей.
Конкретна мотивація, що лежить в основі діяльності людей, задає певний тип людської поведінки. «Ідеальний тип», за М. Вебером, являє собою певну модель суспільства, тобто сукупність найбільш типових дій і поводжень, які пояснюються конкретними мотивами і намірами. Якщо модель вірна, то, ймовірно, люди будуть вести себе певним чином.
Вибираючи таку модель, дослідник в змозі раціональними засобами розробити її характеристики. Головним тут є цілеспрямованість і ціннісна мотивація. У західній культурі XIX ст. М. Вебер виділив два типи поведінки, суперечливо взаємодіють один з одним, - раціональний індивідуалізм, втілений в релігійній етиці протестантизму, і набирає чинності тотальна бюрократизація. На основі аналізу двох цих ідеальних типів М. Вебер сформулював концепцію «плебісцитарної демократії», яку можна розглядати як конкретну політико-організаційну форму стабільного і помірного «змішаного» правління.
М. Вебера не влаштовувала парламентська демократія, оскільки вона була неефективною в плані контролю за бюрократією і не створювала віри в законність існуючого порядку. Адже політичні дії М. Вебер розглядав, згідно з «ідеальним типам», як орієнтації на певні цінності і погляди на владу. Згідно з цими орієнтації-ям, він виділив два види влади - раціонально-легальну і харизматичну.
Головний елемент раціонально-правової влади - раціональна бюрократія. Позднекапіталістіческое суспільство характеризується зростаючою бюрократизацією, від якої залежить розвиток політичної системи. М. Вебер вважав раціональну бюрократію найбільш ефективною системою управління, заснованої на суворому поділі обов'язків відповідно до правил і норм, що виражаються в ієрархії влади.
Він виділив такі характерні риси ідеального типу бюрократії: 1) поділ праці, обумовлене правилами або законами; 2) порядок підлеглості нижчих посадових осіб вищестоящим; 3) призначення службовців (а не виборність) на основі професійної кваліфікації, яка вказується в дипломах, 4) оплата працівників відповідно до рангу, 5) робота службовця у державній установі - його основне заняття, 6) неприпустимість права власності службовця на ту установу, в якому він працює; 7) наявність правил, що регулюють режим роботи; 8) рішення вищестоящих органів - єдино можливий спосіб усунення службовця з посади; 9) наявність публічного офісу, де були б зібрані письмові документи, реєструвалися відомості про діяльність установи; 10) лояльність кожного працівника стосовно організації.
Як бачимо, проблема демократії для М. Вебера полягала в обмеженні всевладдя бюрократії, контролі над нею. Цю функцію він покладав на харизматичного лідера, що спирається на ірраціональну віру мас у видатні здібності вождів. Авторитет харизматичного лідера залежить від його здатності створити «диво», яке від нього очікують маси: виконати власні обіцянки, в яких сконцентровані їхні вимоги. Можливість контролю над бюрократією з боку лідера спирається на підтримку мас, до яких він щоразу звертається безпосередньо. Однак М. Вебер не сформулював механізми, що запобігають перетворення харизматичного лідера в лідера тоталітарного типу.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией