***
Главная » Политология » Функции политологииФункции политологии

Источник: доклад пользователя СветлыйМОЗХ
Призначення політології для суспільства розкривається в її функціях.
До числа найважливіших функцій політології слід віднести щонайменше наступні: теоретико-пізнавальну, аксеологічну, політичної соціалізації, регулятивну, прогностичну.
Адекватне віддзеркалення політичної реальності, розкриття властивих їй об'єктивних зв'язків і закономірностей дозволяють політології виконувати функцію пізнання політичних явищ, або теоретичну функцію.
Політологія має на своїй меті не тільки розробку основних концептуальних парадигм, але і оцінку політичних явищ, інститутів, поведінки і події. В цьому виражається її аксеологічна, оцінна функція.
Політологія виконує таку важливу функцію, як політична соціалізація, формування громадянськості, демократичної політичної культури населення. Політична освіта допомагає громадянину правильно усвідомити існуючий суспільний і політичний устрій, своє місце і роль в державі, права і обов'язки. Її головна мета — навчити людину адекватно орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці, представляти і захищати свої інтереси, колективно вирішувати загальні проблеми.
Засвоєння політичних знань громадянами дозволяє політології виконувати регулятивну функцію, тобто мати безпосередній вплив на їх політичну поведінку. Ступінь наукової мотивації політичних дій є одним з показників рівня розвитку політичної культури.
Важливу роль в житті сучасного суспільства грає прогностична функція політології. Ця функція припускає моделювання політичних процесів і відносин. Для цього необхідне завчасне проведення наукових експертиз значних політичних рішень з погляду реальності очікуваного від них ефекту. В цілому прогностична функція направлена на визначення найближчих і віддалених перспектив політичного розвитку конкретної країни.

Источник: контрольная работа пользователя *LINA*
Функції (від лат. functio – виконання, здійснення). Функції сучасної політології поділяються на основи цілого ряду ознак. Уцілому прагматичні функції політології, – як зазначає О.І. Семків, можна поділити на три основні групи: політико-організуючи (регулювання й управління політичним життям); політико-формуючи (політичне формування особистості, колективу, суспільства); політико-експериментальні (раціональна організація політичних експериментів).
Політологія виконує у житті суспільства такі функції:
теоретико-пізнавальну, завдяки якій розкривають об’єктивні тенденції соціально-політичного та економічного розвитку, труднощі, протиріччя в житті суспільства, оцінює політичні ситуації;
методологічну, за допомогою якої розкриваються загальні закономірності політики, різних політичних систем, політичних відносин, створюється база для розвитку більш часткових політичних теорій і інших соціальних наук (держави і права, політичної соціології та ін.);
аналітичну, що дозволяє аналізувати, оцінювати результати діяльності держави, партії та інших елементів політичної системи суспільства;
регулятивну, яка допомагає забезпечувати вплив людей і організацій на політичний процес, їхню участь у політичних подіях;
прогностичну, за допомогою якої здійснюється передбачення політичних процесів, своєчасне коригування політики;
світоглядну, яка дозволяє правильно оцінювати співвідношення загальнолюдських і класових інтересів, визначати своє місто в політичному житті суспільства, оцінювати вплив ідеології на політичну діяльність, формування світоглядної позиції громадян.
Як бачимо, політологія займає важливе місце як в теоретичному осмисленні, так і в практичному функціонуванні суспільства.
Тепер визначаємо політологію як навчальну дисципліну. Політологія являє собою цілісну, логічно обґрунтовану сукупність знань про політику і політичну владу, політичні інтереси, відносини, свідомість, про політичні процеси, культуру і діяльність людей, організацію політичного життя суспільства і відповідних політичних систем.

Источник: курсовая работа пользователя tisew25
До числа найважливіших функцій політології слід віднести принаймні такі: теоретико-пізнавальну, аксеологічну, оціночну, політичної соціалізації, регулятивну, прогностичну.
Адекватне відображення політичної реальності, розкриття властивих їй об'єктивних зв'язків і закономірностей дозволяють політології виконувати функцію пізнання політичних явищ, або теоретичну функцію.
Політологія має на меті не тільки розробку основних концептуальних парадигм, а й оцінку політичних явищ, інститутів, поведінки і подій. У цьому виражається її аксеологічна, оціночна функція.
Політологія виконує таку важливу функцію, як політична соціалізація, формування громадянськості, демократичної політичної культури населення. Політична освіта допомагає громадянину правильно усвідомити існуючий суспільний і політичний устрій, своє місце і роль у державі, права та обов'язки. Його головна мета - навчити людину адекватно орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці, представляти і захищати свої інтереси, колективно вирішувати спільні проблеми.
Засвоєння політичних знань громадянами дозволяє політології виконувати регулятивну функцію, тобто безпосередньо впливати на їх політичну поведінку. Ступінь наукової мотивації політичних дій є одним з показників рівня розвитку політичної культури.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией