***
Главная » Политология » Источники и концепции властиИсточники и концепции власти

Источник: курсовая Дикова Владислава
Джерело влади вказане в самому визначенні явища – політичне панування, яке набуває вигляду панування інтересу і має багато форм, однак основною із них все ж є влада. Політичне панування – це джерело влади, а не навпаки, хоч у реальній політичній практиці останнє є загальноприйнятим розумінням. Таке уявлення про співвідношення політичного панування і влади перетворює владу в самостійну, незалежну сутність, яку можна захопити, узурпувати, передати, сформувати тощо, що досить поширено в політичному житті.
Реальне панування і його владне оформлення – це не одне і те ж. Більше того, реальне панування може виступати і не у владній формі, а влада може не мати панівного становища, панівного впливу. Особливо це виявляється в період перехідного стану, коли нові політичні сили, що рвуться до влади, домагаються такої соціальної підтримки, яка послаблює соціальний фундамент існуючої влади, що часто призводить до безсилля формально функціонуючої влади. В цьому, власне, і полягає політична революція, коли питання про владу вирішується на користь нових політичних сил, що мають практично всезагальну соціальну підтримку. Парламентська форма такого утвердження влади суті явища не змінює. Різниця може полягати в іншому – в характері політичної дії, її цільових настанов і соціальної бази. В цьому зв'язку мовиться про революційну або реакційну політичну дію, що відрізняє і соціальні сили, які їх підтримують (здійснюють).
В такій якості найбільш поширеною є влада авторитета.
На перший погляд, авторитет виступає як моральна основа панування його форми – влади. Він зображується як зміцнююче владу явище, яке фокусує в собі оптимальну можливість реалізації інтересу.
Влада авторитета ґрунтується на повазі, довір’ї, на визнанні правоти суб'єкта, на підкоренні його визнаному статусові, хоч останнє може бути і формальним.
Реальний авторитет з точки зору міцності влади вищий, ніж формальний, хоча він може бути фактично слабшим у зв'язку з пануванням формального авторитета. Причому такий стан історично може існувати у відносинах влади досить тривалий час. Заміна формального авторитета влади на реальний авторитет відбувається, як правило, на радикальній основі.
Принципово влада авторитета як реальне і формальне явище має бути інтегрована в єдиному суб'єкті влади. Однак більш досконалим виявом влади є влада авторитета, яка не має потреби у формальному забезпеченні. Тому авторитет і примус, що, як правило, і виповняє формальну атрибутику влади, – це дві основні сторони влади, її змістовні властивості. Зрозуміло, що чим вище влада авторитета, тим менше необхідності вдаватися до примусу у владних відносинах. Але в сучасних умовах формалізована, тобто правово підкріплена влада є нормою, типовим явищем.

Найдавнішою з концепцій влади є легітимістська. В певному розумінні закон виступає і як правове, і як моральне правило, що має юридичну силу. Глибокі історичні корені цієї обставини породили легітимізм як політичну концепцію і теорію, головна ідея якої полягає в абсолютизації правових основ влади, уявлень про закон як її основне джерело.
Вчення, що виникло в IV-III ст. до н. е. Як політична доктрина, особливо пожвавилося в умовах абсолютної монархії, яка трактувалась в дусі саморозвитку. Абсолютизм характеризувався як єдине джерело влади, а закон виступав його правовим оформленням. Згодом легітимізм отримав статус учення про незалежність закону від суспільних відносин і соціальних структур.
Згодом, в нові часи, легітимізм проповідував необхідність державного регулювання економічного життя, ротацію державного апарату через призначення, посадову організацію влади, особисту відповідальність за її використання. Однак ці доцільні з точки зору організації державного апарату підходи ґрунтувалися на традиційному для легітимізму погляді на закон як на самодостатню сутність, практично ігнорувалося його демократичне походження.
Крім легітимістського бачення влади, існує ряд концепцій, які в політологічній науці відносяться до двох напрямів – нормативного та емпіричного.
Це зумовлює погляд на владу як даність, яка часто не має своєї причинно-наслідкової основи. Наявність факту стає провідною у теоретичному осмисленні дійсності.
Нормативний напрям представлений різними сучасними концепціями влади. Однією із найпоширеніших є еволюціоністська, згідно з якою влада розуміється як між особові стосунки, які дають змогу одному індивідові змінювати поведінку іншого. Фокусування на ролевих взаєминах або реляційному аспекті влади – характерна риса традиції, що йде від М. Вебера і передбачає можливість вольової дії або впливу одних індивідів і груп на інші індивіди та групи.
Нормативність властива і теоріям технологічного детермінізму. Первісною нормою функціонування влади, на думку авторів і прихильників цієї теорії, є техніка і технологія матеріального виробництва, що лежать в основі відносин влади.
Теорія еліт сьогодні – це наукова концепція винятковості носіїв влади, особливо її безпосередніх провідників. Влада зображається як чисто політичне явище, незалежно від того, в якій сфері вона виявляється. В залежність від "якості" пануючої еліти ставиться суспільний розвиток, який і є відображенням її розвитку.
Прагнення до влади проголошується домінуючою рисою людської психіки і свідомості. Влада – вихідний пункт і кінцева мета політичної діяльності.

Источник: курсовая работа Балченко Иринки
Влада, за визначенням, є здатність суб'єкта проводити власну волю всупереч опору інших, тому її реалізація передбачає використання певних методів і засобів. З їх допомогою влада може впливати на об'єкти і досягати поставлених цілей.
У літературі засоби владного впливу ділять на реальні, тобто використовуються владою в конкретний період часу (їх називають підставами влади), і потенційні, тобто ті, які можуть бути використані, але поки не використовуються (їх називають ресурсами влади) . Проте видається, що подібна класифікація кілька штучна. Між реальними і потенційними джерелами влади немає жорсткого кордону, тому доцільніше використовувати термін «ресурс». Американський політолог М. Роджерс розуміє під ресурсом «благо, володіння яким підвищує здатність його володаря впливати на інших індивідів».
Класифікація ресурсів влади може проводитися за різними критеріями. Одна з перших систем класифікацій ресурсів влади була запропонована Н. Макіавеллі в роботах «Государ» і «Роздуми про першу декаду Тита Лівія». В основу своєї класифікації він заклав визначення мотивів людської поведінки. У «Міркуваннях» Н. Макіавеллі виявив два головні мотиви поведінки людей - любов і страх. Той, кого бояться, здатний керувати так само легко, як і той, хто любимо. Однак обидва ресурси розрізняються способом впливу: якщо страх міцний і твердий, то любов дуже тонка, вона тримається на вкрай хиткою основі - людській вдячності. Злому людині нічого не варто зруйнувати людську вдячність заради особистої користі. До того ж ресурс страху, за Н. Макіавеллі, має різну ефективність впливу. На його думку, людина може змиритися з втратою влади або честі, втратою свободи, але він ніколи не змириться з втратою майна. Крім страху і любові ресурсами влади Н. Макіавеллі визнавав людські пристрасті і пороки (брехливість, боязкість, жадібність).
Згодом антропологічний принцип став використовуватися і в інших класифікаціях. До страху, на якому влада трималася раніше, додалися переконання (особливо в період розвитку засобів масової інформації) та інтерес. Ресурс переконання може однаково використовуватися як джерело влади як в демократичних суспільствах (на основі вільного вибору самим індивідом політичних уподобань і цінностей), так і в тоталітарних системах (за допомогою ідеологічної обробки населення і контролю за інформацією).
Ресурс інтересу є основою взаємовідносин влади та індивіда в демократичних системах з розвиненим громадянським суспільством. В такому випадку політика позбавляється будь-якої таємничості і виступає як сфера купівлі-продажу: політики купують виборців обіцянками в обмін на їхні голоси. Виборці голосують за тих, хто реально може задовольнити їх матеріальний інтерес. Відбувається обмін ресурсами.
Природно, ресурси розрізняються своєю ефективністю, циклом дії. Використання тих чи інших ресурсів залежить від ряду чинників, наприклад, від типу режиму. Так, в тоталітарних режимах влада спирається на ресурси страху і переконання. Причому обидва ресурси органічно доповнюють один одного. Адже страх є не тільки результатом примусу, насильства, а й наслідком активної ідеологічної обробки, що впливає на національні, релігійні та інші почуття громадян. У свою чергу, переконання формуються не тільки за допомогою добровільного прийняття образу майбутнього (наприклад, комуністичного ідеалу) як бажаного, але і з допомогою політичного терору, тотального контролю над особистістю, інформацією.
'Ресурси влади різняться за характером впливу і сфер впливу. Відповідно виділяються нормативні, утилітарні і примусові ресурси. У першому випадку влада впливає на світосприйняття особистості, її поведінку за допомогою зміни норм і правил взаємодії індивідів. Особливо це помітно, коли суспільство проводить радикальні перетворення, наприклад, від тоталітаризму до демократії, коли змінюються ціннісні орієнтації суспільства. Так, цінності рівності, уравнительности поступаються місцем достіжітельним цінностей - свободи особистості, її автономності від держави, відповідальності і т. д.
Влада може впливати на умови існування людей, задовольняючи їх повсякденні запити і вимоги, скажімо, підвищення зарплати і соціальних виплат, поліпшення умов праці і т. д. Ресурси цієї групи називаються утилітарними.
І нарешті, загроза застосування сили пов'язана з примусовими ресурсами, до яких відносяться страх за своє життя, страх насильства, загроза звільнення, втрата власності і т. д. На вибір ресурсів, що використовуються владою, впливає цілий ряд обставин: стан економічного розвитку (спад або підйом), рівень життя, зрілість громадянського суспільства, політична культура лідерів, еліт і населення, культурно-релігійна середовище.

Источник: реферат пользователя Смайл77
Якщо влада спирається лише на примус (фізичне, матеріальне, психологічне), то можливості її досить обмежені. За своєю природою владні відносини грунтуються на взаємозв'язку примусу і згоди. Двоїстість влади полягає в тому, що вона може бути не Тільки результатом примусу будь-кого над ким-небудь, а й результатом згоди населення добровільно підкорятися. Суперечливе єдність всередині владних відносин (примусу в злагоді і злагоди в примусі) забезпечується авторитетом влади, її легітимність.
Термін «легітимність» (фр. legitimite) має кілька значень. Спочатку він виник на початку XIX ст. у Франції і практично ототожнювався з терміном «legalite» (законність). Він використовувався для позначення законно встановленої влади на відміну від влади, насильно узурпованої. Проте термін «легітимність» не має строго юридичного змісту і не фіксується в конституціях.
Легітимність - це символ віри, уявлення, яке присутнє у свідомості громадян. Воно виникає з переконання, що влада в країні наділена правом приймати рішення, які її громадяни повинні виконувати.
Подібне пояснення випливає з теорії легітимності М. Вебера, який включав в неї два положення: по-перше, визнання влади правителів, по-друге, обов'язки керованих підкорятися їй. Отже, принцип легітимності влади забезпечує добровільну згоду громадян підкорятися її рішенням і правомочність застосування владою примусу. У силу цього легітимність є найважливішою ознакою демократичної влади, визнання її правомірності як громадянами, так і світовим співтовариством, що, в свою чергу, можливо тоді, коли влада спирається на цінності, традиції, переваги й устремління більшості суспільства. Ось чому навіть авторитарні режими прагнуть забезпечити собі деякі ознаки легітимності (наприклад, виборність, народне представництво та ін.) Авторитарні лідери розуміють, що влада не може довго спиратися на насильство через обмеженість ресурсу примуса, тому вони прагнуть заручитися підтримкою населення.
Визначаючи легітимність як здатність влади «створювати і підтримувати у людей переконання в тому, що існуючі політичні інститути є найкращими» (С. Ліпсет), не слід думати, ніби подібне переконання поділяють усі громадяни. Природно, в суспільстві завжди є соціальні групи, які не поділяють політичний курс режиму і не приймають його. Однак, відображаючи цінності та уподобання більшості суспільства, влада визнається найкращою і їй слід підкорятися, навіть незважаючи на її промахи і недоліки.
Створення переконаності в правомірності і ефективності даних політичних інститутів може досягатися різними способами. М. Вебер виділив три ідеальних типи легітимності: традиційний, харизматичний-, раціонально-легальний. Однак на практиці позначені типи легітимності не так явно протистоять один одному. Скоріше, вони переплітаються і можуть доповнювати один одного.
Історично першим типом легітимності влади був традиційний (влада вождів, королів). Традиційна легітимність грунтувалася на праві престолонаслідування, яке спиралося на божественний характер влади монарха. «Божественне право» було записано, що «влада тих, хто править, будучи вираженням влади Бога на землі, набуває особливого гідність, що стоїть вище людського». Таким шляхом створювалося переконання в правомірності і велич королівської влади.
Сама ж влада спиралася на традиції суспільства підкорятися монарху і на примус. Традиційний тип легітимності зберігся до нашого часу, хоча помітно трансформувався. Так, традиційна легітимність королівської влади є реальністю для ряду країн: Непалу, Саудівської Аравії, Оману, Йорданії, Кувейту та деяких інших. У сучасних же суспільствах, подібних Японії або Англії, збереження королівської влади є, швидше, данина традиції: інститут монархії в них грає символічну роль і становить невід'ємну частину менталітету суспільства. В інших розвинених державах (наприклад, в Іспанії, Бель-даі) інститут монархії несе певні представницькі та виконавчі функції (так, король Іспанії є верховним головнокомандувачем).
Проте раціоналізація політичного життя призвела до заміни «божественного права», а разом з ним і традиційної легітимності досить розгалуженою системою бюрократії і політичних структур.
Другий тип легітимності, за М. Вебером - харизматичний. Проте за терміном «харизма» так і не збереглося якогось чіткого змісту. Його трактують гранично широко: від культу особи (в СРСР - В. І. Леніна, І. В. Сталіна і т. д.) до справжніх носіїв харизматичної влади (наприклад, колишнього лідера Ірану аятолли Хомейні). Очевидно, що термін «харизма» уособлює персоналізацію влади в руках кого-то в перехідних і нестабільних суспільствах. Харизматичний тип влади, за М. Вебером, характеризується абсолютною легітимністю, оскільки влада в особі лідера наділяється видатними, а часом і надприродними якостями. В результаті образ лідера збігається з сподіваннями населення, що і робить його накази та рішення незаперечними і виконуваними беззаперечно.
До носіїв справжньої харизматичної влади М. Вебер відносив Мойсея, Давида, Магомета, Будду. До сучасних лідерів харизматичного типу можна віднести М. Ганді, Ататюрка, Хомейні та ін Однак зауважимо, що харизматична легітимність поступово зникає в результаті процесу секуляризації, тобто звільнення суспільної та індивідуальної свідомості від впливу релігії. Харизматичний тип легітимності поки зберігається в традиційних суспільствах Африки, де харизма стає формою організованого політичного поклоніння (т. е. «політичної релігією»).
З 170 країн світу в більшій частині має місце легально-раціональний тин легітимності влади, заснований на вірі в правильність формальних правил (наприклад, формування влади на вільних виборах, верховенство закону, законослухняності громадян і т. д.) і в необхідність їх виконання. Однак у порівнянні з ідеальним типом М. Вебера легально-раціональна легітимність на практиці трансформувалася в змішану: легально-раціонально-бюрократичну. В рамках даного типу легітимності співіснують різні типи режимів, як мають високу легітимність, так і позбавлені її взагалі.
Веберовский ідеальний тип раціональної легітимності в повному обсязі поширюється на розвинені плюралістичні демократії. У них влада визнається легітимної на вільних виборах більшістю населення вже протягом тривалого часу. Таких держав налічується приблизно тридцять п'ять: країни Західної Європи, Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії та ін
З ним сусідять авторитарно-бюрократичні режими, де правлять або військові, або цивільні уряду. Рівень легітимності в них помітно знижується і часто підміняється пошуком владою соціальної підтримки у певних груп населення за допомогою обіцянок або адресної благодійності. Прикладом таких режимів виступають держави Латинської Америки.
За межами класичної теорії легітимності М. Вебера знаходяться тоталітарні режими. Вони не є легітимними в загальноприйнятому сенсі. Якщо і можна говорити про їх легітимності, то тільки на рівні правлячої еліти. Тоталітарний режим відображає інтереси і цінності правлячого класу, який володіє всіма ресурсами і нав'язує норми і стандарти життя всієї громади. Однак, будучи нелегітимними, тоталітарні режими в деяких випадках (особливо в СРСР, колишніх країнах Східної Європи) виявляються досить ефективними.
Ефективність економічної та соціальної політики (стабільність економічного зростання, рівня життя населення) разом з розгалуженою системою примусу і контролю за суспільством практично знімає проблему легітимності. У зазначених країнах, зокрема, життя в умовах надзвичайних обставин, що створювалися як реальною небезпекою іноземного поневолення, так і штучно проводилися кампаніями по боротьбі з «ворогами народу», забезпечила досить високий потенціал розвитку і широку підтримку режимам з боку значної частини суспільства. Спроби різних груп оскаржити легітимність режиму жорстоко придушувались.

Однак це не означає, що в тих країнах, де відсутня насильство, неодмінно присутній легітимність. Для більшості економічно бідних країн Африки та Азії проблема легітимності не представляється актуальною. Населення цих країн не пов'язує злидні, війни, хвороби з неефективністю влади, а пояснює Божої немилістю. Прихід до влади демократів розглядається народами як знак долі, тому там і влада не потребує визнання з боку суспільства, і населенню байдуже, наскільки влада ефективна і демократична.
Отже, сучасна політична практика помітно розходиться з ідеальними типами легітимності М. Вебера. Багато режими взагалі позбавлені легітимності, інші будують її на багатоелементної основі (наприклад, на поєднанні традиції і раціональності).
Однак очевидно й те, що домогтися повної легітимності також не вдається ніде. Діапазон легітимності дуже широкий: від всенародного схвалення до повного заперечення режиму. Навіть у розвинених демократіях громадяни відзначають істотні вади в політичній системі. І тим не менше вважати режим нелегітимним, як свідчать результати обстежень, проведених в 1981 р. в 12 країнах світу, схильні лише 9% американців, 3% німців, 7% канадців, 10% австралійців. А от у Франції частка тих, хто сприймав режим як нелегітимний, становила 26%, у Великобританії - 24%, в Індії - 41%. В останньому випадку в наявності ознаки того, що легітимність зникає.
Для країн, що переходять від тоталітаризму до демократії (до них відноситься і Росія), проблема легітимності є однією з найактуальніших ще й з іншої причини. Тільки високий рівень легітимності влади дозволяє реформаторам здійснювати широкомасштабні й радикальні перетворення. Однак саме в перехідні періоди домінує багатоелементна (змішана) легітимність, яка спирається не тільки на закон, але водночас і на традиції, раціональність, почуття і т. д.
При цьому законність і легітимність часто не збігаються. Так, російська Конституція 1993 р. стала законною, але нелегітимною, оскільки не отримала підтримки більшості суспільства. Не випадково тому, що для Росії проблема легітимності представляє сьогодні не тільки теоретичний інтерес. Забезпечення високої легітимності режиму означає створення політичних умов «м'якого» і контрольованого переходу до демократії, скорочення небезпеки зворотного руху до тоталітаризму.
Для того, щоб не бути заручником в політичній боротьбі різних сил за владу, відрізняти непопулярність уряду від його нелегітимність, важливо знати ознаки прояву нелегітимності влади. Найбільш істотною ознакою втрати легітимності демократично сформованих режимів служить зростання в них ступеня примусу, обмеження прав і свобод особистості, заборона політичних партій і рухів. Крім цього, падіння легітимності режимів може бути пов'язано зі зростаючою корумпованістю всіх інститутів влади, їх зрощенням з кримінальним світом. Ситуація реального контролю «тіньової владою» офіційних інститутів свідчить про параліч влади. Однак така ситуація не є універсальною і не поширюється на всі країни. Наприклад, політичні скандали в США з продажем зброї Ірану або підслуховування переговорів у штаб-квартирі демократичної партії, санкціоноване президентом Р. Ніксоном (лідером республіканців), не обов'язково є ознаками делегітимації режиму. Скоріше, це виняток із правил, дотримання яких є ознакою стабільності системи.
Найбільш суттєвий показник делегітимації режиму - його низька економічна ефективність. Зокрема, саме економічна неефективність привела до краху комуністичні режими у Східній Європі та СРСР. У той же час економічне зростання, ліквідуючи злидні, розширює межі та рівень легітимності, оскільки відкриває можливості до згоди, подолання конфліктів, що виникають з-за високого ступеня соціальної нерівності, що підтверджує, наприклад, досвід Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню.
Звичайно, навіть в умовах режимів досить висока легітимність населення може висловлювати (і навіть активно) невдоволення діяльністю конкретних інститутів та лідерів. Це природно. Так, за даними Інституту Докса, відповіді швейцарців на запитання «Кому ви довіряєте, розглядаючи в сукупності інститути та організації, а не окремих осіб чи груп осіб?» Розподілилися наступним чином: 38% довіряють палаті представників, 36% - сенату, стільки ж - кантонального уряду і церкви, 42% - армії, 35% - суду, 13% - пресі, 12% - політичним партіям.
Демократія ніколи не вважалася ідеальною формою держави. Однак безсумнівне її перевага полягає в тому, то © на забезпечує можливість змін на основі правил, загальних для всіх учасників політичного процесу, і тим самим створює умови для вдосконалення, тому їй немає кращої альтернативи.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией