***
Главная » Политология » Социал-демократическая доктринаСоциал-демократическая доктрина

Источник: курсовая работа Ласковой Александры
Однією із найпоширеніших є соціал-демократична концепція соціалізму. Протягом десятиріч вона істотно змінювалась, а нині виступає у вигляді доктрини "демократичного соціалізму". Основні її положення викладені в декларації Соціалістичного Інтернаціоналу, конгрес якого відбувся 1951 р. у Франкфурті-на-Майні. Зазначалося, що соціалізм – міжнародний рух, який не вимагає строгої єдності поглядів. Зважаючи на те, чи ґрунтують соціалісти свою віру на марксизмі, чи на інших методах аналізу суспільства, чи натхнені релігійними і гуманістичними принципами, всі вони спрямовані до єдиної мети – соціальної справедливості, і кращого життя, волі і миру. Мета соціал-демократів – поступове просування до суспільства, де демократія поширюється на економічну, політичну і соціальну сфери життя. Загалом соціалізм розглядається як ціль, до якої людство постійно просуватиметься, наповнюючи новим політичним і соціальним змістом такі неминучі моральні цінності, як свобода, справедливість, солідарність, рівність.
Партії соціалістичного Інтернаціоналу вважають себе народними. Відповідно до їхніх поглядів, класова боротьба втрачає своє значення. Проголошується курс на інтеграцію робітничого класу в структуру "суспільства добробуту".
Держава розглядається як "надкласова", як орган "всезагальної волі", що стоїть над інтересами класів і суспільних груп і покликаний регулювати інтереси окремих осіб, груп, що протистоять одні одним. Надія на використання буржуазної держави лежить в основі всіх планів просування до "демократичного соціалізму ".
"Економічна демократія" передбачає повну зайнятість, більш високу продуктивність праці, піднесення життєвого рівня, соціальне забезпечення і справедливий розподіл доходів і власності. У зв'язку з цим підкреслюється, що соціалістичне планування не вимагає усуспільнення всіх засобів виробництва. Зберігається приватна власність у сільському господарстві, кустарному виробництві і промисловості середнього рівня. З цією ідеєю пов'язується концепція "співучасті" робітників і службовців в управлінні виробництвом. Така виробнича демократія здійснюється за допомогою інституту соціального партнерства – системи колективних договорів з власниками підприємств стосовно умов праці, побуту, відпусток та ін.
"Соціальна демократія" включає пошуки "вічних ідеалів", цінностей. Такою є насамперед свобода поглядів, друку, об’єднань. У матеріальному аспекті – високий рівень життя і соціального забезпечення з боку держави.
І цілому не можна не до оцінювати значного внеску соціал-демократії в здійснення соціальних реформ, які сприяли зростанню добробуту і соціальної захищеності бідних верств у багатьох країнах Заходу.

Источник: контрольная работа Сашы Иванова
Эволюция социал-демократических идей в XX в. происходила под влиянием таких противоположных экономических теорий, как неолиберализм и кейнсианство в русле доктрины "демократического социализма". Последний трактуется и как процесс общественных преобразований, и как принцип экономической деятельности, и как общество будущего, которое является многовариантным, неоднозначным и не имеет и четких временных границ реализации.
Основные положения концепции "демократического социализма" были основаны в трудах теоретиков социал-реформизма Э. Бернштейна, О. Бауэра, К. Каутского, Р. Гильфердинга и др. Они нашли отражение в программах и социал-демократических партий западноевропейских стран в 20-30-е pp. XX в., Которые были направлены на эволюционное осуществление экономических реформ и прогрессивных социальных преобразований: утверждение общественной собственности на средства и производства, государственного планирования производства и социальной сферы, справедливого распределения, обеспечения прав и свобод личности и т.д.

В 1940 г. была опубликована работа английского лейбориста Е. Турбина "Политика демократического социализма", в которой нашли отражение основные идеи социал-демократизма. Испытав влияние кейнсианской доктрины, социал-демократы подчеркивали необходимость усиления роли государства в обеспечении эффективного спроса и реального участия трудящихся в управлении, регулировании социальных процессов, внедрении социальных реформ и т.д..
В послевоенный период "демократический социализм" стал официальной доктриной Социалистического Интернационала, созданного в 1951 г. В основу этой доктрины была положена идея обращения к реальной практике реформирования западных социально-экономических систем, без которой не могут быть обоснованы закономерности трансформации общества.
В современных условиях концепция "демократического социализма" выступает не столько логически обоснованной теорией, сколько комплексной программой постепенного реформирования западных социально-экономических систем на пути построения социалистического общества. Одной из важнейших ее признаков является отказ от конечной цели в коммунистическом трактовке. "На сегодня оказалось очевиднее, чем когда-либо в истории XX в., Что социализм в сложных обществах возможен и желателен только в том случае, когда он действует как руководящая идея демократии и равной свободы, - отмечает известный немецкий социал-демократ И Т. Майер. - Нельзя понимать социализм ни как жестко очерченную модель, ресничка как предоставление государству чрезвычайных полномочий на регулирование общественного развития. Демократический социализм может быть осуществлен только как открытый принцип регулирования сложных систем и саморегулирования гражданского общества в духе основных ценностей - свободы, справедливости, солидарности ".
Социал-демократическое движение возникло в Европе во второй половине XIX в. Началом его организационного оформления стало создание в 1875 г. социал-демократической партии Германии. В 1876 г. была создана социал-демократическая партия в Дании, в 1889 г. - в Австро-Венгрии, в 1892 г. - в Италии. В начале XX в. подобные партии возникли во Франции и Великобритании. Программы большинства этих партий в начале их деятельности были сориентированы на марксистскую доктрину.
Срок демократический социализм был впервые использован в конце XIX в. английским писателем Д.Б. Шоу, одним из основателей социал-реформистского "Фабианского общества" - организации английской буржуазной интеллигенции, созданной в 1884 г. и названной в честь римского полководца Фабия Максима. Пропагандируя идеи превращения капитализма в социализм, фабианцы выступали за постепенное реформирование существующего общественного строя.
Впервые социал-демократы возглавили правительства 1904 г. в Австрии. После Первой мировой войны они пришли к власти сразу в нескольких европейских странах. Этому предшествовал раскол социал-демократического движения в 1919 г. и отделение от него ультралевого крыла, представители которого (коммунисты) образовали собственное международное объединение - III Интернационал.
После Второй мировой войны социал-демократические партии значительно укрепили свое влияние и авторитет в европейских странах. Во второй половине XX в. они возглавляли правительства почти всех западноевропейских стран, которые начали осуществление масштабных программ национализации (лейбористское правительство в Великобритании, социал-демократическое правительство Германии, социалистическое правительство Франции и т.д.).
Негативные тенденции развития европейских экономик, которые оказались в 70-е pp., Вызвали в начале 80-х так называемый "правый поворот" в европейской политике и поражение многих социал-демократических партий на выборах. Однако с середины 90-х г. XX в. разочарование в неоконсервативных лозунгах, основанных на идеологии рыночного фундаментализма, способствовало росту популярности социал-демократических идей. В 1998 г. девять из 15 правительств ЕС возглавляли социал-демократы.

Источник: контрольная работа пользователя *LINA*
Поряд з лібералізмом більш життєздатною і соціально ефективною на практиці виявилася ідеологія соціал-демократизму, яка представляє в значній мірі центристську політичну орієнтацію. За більш ніж столітнє існування виявилася висока життєва сила її ідей, незважаючи на радикальні зміни у світі. У той час як багато політичних ідеології приходили в занепад, ідеологія соціал-демократизму посилювала свій вплив у світі.
Сьогодні соціал-демократична ідеологія є політичною доктриною центристських сил, хоча зароджувалася вона як ліва ідеологія всередині марксизму. Пластичність її теоретичних положень, які ніколи не мали ортодоксального характеру, дозволила їй органічно змінюватися разом із змінами соціальної дійсності. Вона інтегрувала багато досягнень політичної думки різних напрямів (у тому числі марксизму та лібералізму) і створила ідеологію, що виражає інтереси широких верств західного суспільства - робітників, інтелігенції, підприємців. Дана обставина пояснює нинішній підвищений інтерес до ідеології соціал-демократизму в усьому світі, оскільки виділяє її із звичайного ряду політичних ідеологій відсутністю претензії на глобальність і жорстку нормативність.
Теоретичні основи соціал-демократизму були закладені Е. Бернштейном в роботі «Передумови соціалізму і завдання соціал-демократії» (1899), в якій він обгрунтовував тезу про здатність капіталізму до саморозвитку і на цій основі провів ревізію висновків класичного марксизму. Слід зазначити, що якщо К. Маркс і Ф. Енгельс аналізували процеси, пов'язані з дією відцентрових сил, що руйнують буржуазне суспільство і створюють умови для повалення влади буржуазії, то Е. Бернштейн звернув увагу на нові тенденції, що розвивалися в надрах капіталізму наприкінці XIX ст .
Це був відносно мирний період у розвитку капіталізму з ознаками стабілізації. Він відзначений зростанням промисловості, продуктивних сил, структурною перебудовою господарства внаслідок науково-технічного прогресу і збільшеного якості робочої сили (за рахунок зростання її освітнього, професійного, культурного рівня, соціальної мобільності). Науково-технічна революція породжувала у працівників нові потреби, підвищувала рівень їх домагань, прагнення до більшої свободи і самореалізації в політичному і соціальному житті. Все це створювало необхідні умови для подальшого розвитку виробництва і, природно, заохочувалося підприємцями, що прагнули до отримання більшого прибутку.
Так відбувалася інтеграція пролетаріату в буржуазне суспільство, підвищувався рівень його життя. Виходячи з даних тенденцій Е. Бернштейн відкинув висновок про абсолютному і відносному зубожінні пролетаріату, що виявився, за К. Марксом, наслідком зростаючого протистояння між розвитком продуктивних сил і старими виробничими відносинами, все більше набували монополістичні форми. Вістря критики Е. Бернштейн направив на теорію додаткової вартості К. Маркса, вважаючи, що він абсолютизував значення виробничої сфери на шкоду розподільчим відносинам і надавав набагато більше значення живому праці як созидателю вартості, ніж накопиченому. Вважаючи, що вартість створюється в процесі руху капіталу і тому є результатом дії ряду факторів (праці робітника, діяльності підприємця, менеджера, кон'юнктури ринку, застосування досконалої технології), Е. Бернштейн приділяв найбільше значення розподільних відносин, які, на його думку, превалюють над виробничими в умовах зростання суспільного багатства і добробуту, заснованого на підвищенні продуктивності праці.
Е. Бернштейн висловив незгоду і з тезою К. Маркса про зростаючої концентрації виробництва як визначальної тенденції монополістичної стадії, в тому числі про провідну роль великих підприємств в економічному житті. Він зазначав, що ступінь концентрації виробництва в різних галузях неоднакова, а в умовах ринку всі форми підприємств життєздатні, оскільки технічний прогрес, поділ праці, змагальність виробників виявляють потребу в різних формах господарської діяльності. Різноманіття форм власності і форм економічної діяльності зумовлюють надзвичайно високий ступінь соціальної диференційованості буржуазного суспільства, виникнення нових соціальних груп, у тому числі дуже численного середнього класу, який є соціальною передумовою політичної стабільності.
Отже, укладав Е. Бернштейн, інтегроване буржуазне суспільство, що є взаємозв'язок складних за своєю структурою економічних, політичних і соціальних інститутів, може бути перетворено лише еволюційним способом, на основі демократії, солідарності, самовизначення без революцій і збройної боротьби, які лише порушують природний хід соціального прогресу. У зв'язку з цим соціалізм слід розуміти не як кінцеву мету, до якої прагне пролетаріат після здійснення революції, а як процес постійного зростання суспільного добробуту, свободи, справедливості, - процес, що відбувається всередині капіталізму і пов'язаний з обмеженням експлуатації найманого працівника, розширенням громадського контролю за виробництвом і державою.
Дотримуючись такого розуміння соціалізму, Е. Бернштейн відкинув висновки класичного марксизму про класову боротьбу як рушійну силу розвитку суспільства, про революції як способі усунення панування буржуазії, про пролетаріат як авангарді суспільних перетворень і про диктатуру пролетаріату як нової форми влади трудящих.
Замість них він висунув положення про реформу як єдино можливий і доцільний спосіб перетворення західного суспільства і демократії, як формі соціального перевлаштування. Дуже конструктивними і прогресивними виявилися висновки Е. Бернштейна про позитивну роль держави в розвитку суспільства, про необхідність еволюційної перебудови класового характеру держави і гуманізації його функцій. З точки зору Е. Бернштейна, держава є орган управління суспільством, який у міру зміцнення демократії і затвердження загального виборчого права втрачає свій класовий характер, стає надкласовим і виражає інтереси всіх членів суспільства. Причому державна влада повинна бути розділена на виконавчу, законодавчу і судову і повинна спиратися на розвинені інститути парламентської демократії. Використання можливостей парламентської демократії з метою підвищення рівня добробуту трудящих, їх соціальної захищеності є пріоритетним завданням сучасних соціал-демократичних партій.
Теоретичні новації Е. Бернштейна згодом склали зміст політичної доктрини міжнародної соціал-демократії. Соціалістичний інтернаціонал, який двічі (в 1914 і 1940 рр..) Припиняв своє існування, в 1951 р. на установчому конгресі у Франкфурті-на-Майні був відновлений і об'єднав всі соціал-демократичні партії. У декларації конгресу була сформульована концепція «демократичного соціалізму», що стала програмним документом соціал-демократичного руху. Головними цінностями «демократичного соціалізму» зізнавалися свобода, справедливість, солідарність. Реалізувати ці цінності можна лише за умови утвердження і зміцнення економічної, політичної та духовної демократії, тому в декларації соціалізм характеризується не як жорстка соціальна конструкція, а як процес постійного руху до реалізації названих цінностей і збагачення їх реального змісту. У декларації соціалізм виступає більше як моральна категорія, ніж економічна, хоча соціал-демократія в той час не відмовлялася від усуспільнення, а лише обмежувала його рамками економічної доцільності.
Концепція «демократичного соціалізму» розглядає соціалістичну мета не з позицій економічного детермінізму, як у комуністів, а виходить із посилки про обмежену пізнавальної силі будь-якої загальної теорії, оскільки будь-яка теорія потребує постійної корекції, уточнень, перегляд по мірі змін реальних умов. Не випадково на установчому конгресі соціал-демократи відмовилися від єдиної ідеологічної основи свого руху, що дозволило їм подолати доктринальну вузькість у визначенні стратегії, тактики, програмних цілей та принципів, властиву комуністичного руху і призвела до падіння його авторитету і впливу в світі. Більш того, в Соцінтерні перестав діяти довоєнний принцип обов'язковості рішень для вхідних в нього партій. Кожна партія є самостійною і відповідає лише перед своїми членами і виборцями. Це забезпечило Соцінтерну організаційну стійкість.
Ідеї ​​Франкфуртської декларації надалі розвивалися національними загонами міжнародної соціал-демократії відповідно до вимог життя. Так, вже в Бад-Годесбергской програмі (1959) німецькі соціал-демократи без всяких застережень визнали необхідність ринкової економіки, а також приватної власності на засоби виробництва, поряд з якою має право на існування і громадська форма власності. Оскільки змішана економічна система породжувала сильно диференційовану соціальну структуру німецького суспільства, а науково-технічна революція змінила соціальний вигляд робочого класу, остільки соціал-демократи змушені були відмовитися від класового характеру своїх партій і заявити про те, що вони виражають інтереси всього народу і не претендують на авангардну роль.
Остання чверть ХХ століття характеризується суттєвими змінами у розвитку країн Заходу, пов'язаними зі вступом багатьох з них у фазу інформаційного суспільства, що супроводжувалося появою нових видів праці, систем цінностей, типів мислення. На Берлінському конгресі (1989) німецькі соціал-демократи прийняли нову програму замість Годесбергской. Пріоритетною цінністю в системі «демократичного соціалізму» була названа солідарність.
У Берлінській програмі зазначалося, що тільки солідарне суспільство може забезпечити високу якість життя, сформувати свідомість приналежності кожної людини до цього товариства і тим самим стати потужним чинником його інтеграції. Серед факторів, за допомогою яких передбачалося створити високу якість життя, були названі: розгалужена і надійно функціонуюча система соціального забезпечення, охорони здоров'я та освіти; боротьба з безробіттям, захист навколишнього середовища; житлове будівництво, розширення сфери послуг, турбота про дітей, молоді та жінок; розвиток індивідуальних і колективних прав і свобод особистості. Отже, діяльність соціал-демократичних партій сьогодні зосереджується на подальшій гуманізації суспільних відносин, визнаної найбільш істотною характеристикою соціального прогресу. Звичайно, у програмах конкретних партій є відмінності в пріоритеті тих чи інших цінностей в залежності від специфіки країни, рівня її цивілізованості, історичних та національних традицій.
Важливим внеском міжнародної соціал-демократії в політичну теорію і практику є концепція «соціальної держави». Вона виходить з того, що суспільний прогрес може забезпечуватися лише співпрацею і партнерством між підприємцями та найманими працівниками. При цьому кожній із сторін слід враховувати інтереси один одного. Наймані працівники у своїй боротьбі за поліпшення економічного становища не повинні переходити межі, за якими у підприємців зникає стимул до господарської діяльності. У свою чергу, підприємцям необхідно створювати сприятливі умови (соціальні, технологічні, освітні) для оптимального відтворення кожного працівника, без праці якого не може бути економічного прогресу.
Держава виступає координатором відносин між підприємцями та найманими працівниками. Воно захищає інститут приватної власності, яка є двигуном прогресу і основою соціальних прав власників. Поряд з цим держава піклується про тих, хто потребує соціального захисту, для чого формуються соціальні фонди держави за рахунок податкових надходжень від підприємств, перерозподілу їх прибутку. Система соціального захисту поширюється на всі соціальні групи, а не тільки на соціально малозабезпечених. Через систему «соціальної держави» в суспільстві створюється найнижча диференціація доходів, що забезпечує соціальну стабільність і гармонію суспільних відносин. Держава проводить активну політику і в галузі праці. Воно бере на себе функції навчання працівників новим професіям, необхідним виробництва. У Швеції, наприклад, різними формами навчання постійно охоплено 35% дорослого населення, на що з державного бюджету виділяється 7% - стільки ж, скільки витрачається на оборону.
Соціально орієнтовану політику правлячі соціал-демократичні партії проводять в області охорони здоров'я, освіти (послуги в них - безкоштовні), а також у сфері соціального страхування. Скажімо, шведи можуть мати дві пенсії: основну - по старості, незалежно від колишньої діяльності, і додаткову - за вислугу років. Їх загальна сума досягає 80% колишнього заробітку. Пенсійний вік у Швеції 65 років, але для того, щоб отримати додаткову службову пенсію, досить опрацювати тридцять років.
Політична система товариств, які сповідують ідеологію соціал-демократизму (Швеція, Австрія, Норвегія, Швейцарія і т. д.), грунтується на принципах громадського макроконсенсуса, поділу влади, соціального партнерства і компромісу політичних сил. Так, принцип громадського макроконсенсуса (згоди соціальних груп з базовим цінностям) орієнтує систему на представництво інтересів всіх соціальних груп і прошарків суспільства. Це обумовлено високим ступенем культурної однорідності суспільства, прихильністю населення ідеалам свободи, демократії, солідарності, справедливості.

Функціонально політична система будується на поєднанні, по-перше, сильної централізованої влади в особі інститутів парламентської представницької демократії (парламент, уряд, відомства), що забезпечує політичну стабільність суспільства, загальне регулювання соціальних процесів, і, по-друге, демократичності суспільних структур, що відображають високу ступінь децентралізації влади, зрілості форм безпосередньої демократії, що спираються на принципи самоврядування з широким спектром фінансової та юридичної самостійності.
Органи самоврядування дозволяють політичній системі бути сприйнятливою до соціальних змін. Стійкість ж політичного життя заснована на соціальному партнерстві соціал-демократів і буржуазних партій, на практиці політичного компромісу між ними. Кожна з партій, яка програла на виборах, виступає в ролі конструктивної опозиції, змушуючи тим самим правлячу партію «відпрацьовувати» передвиборчі обіцянки. У результаті навіть після поразки соціал-демократів на виборах в деяких країнах прийшли до влади буржуазні партії в цілому зберігають відданість найважливішим цінностям демократії - соціального захисту, солідарності та справедливості.
Політична практика та ідеологія соціал-демократії сформували певний тип політичної культури, в основі якої лежать здоровий глузд, реалізм, терпимість до інакомислення, прихильність демократії, чесність у політичній боротьбі, схильність до компромісу та суспільному консенсусу. Вперше в політичній практиці соціал-демократія змогла підкорити політику таким моральним цінностям, як свобода, гуманізм, демократія. Політична культура кон-сенсусного типу, родоначальниками якої стали соціал-демократи, більшою мірою, ніж яка б то не було інша, орієнтована на реалізацію загальнолюдських цінностей з урахуванням реальних можливостей конкретних товариств.
Природно, що розглядається політична культура не представляє собою якогось моноліту. У соціально диференційованому суспільстві інтереси індивідів істотно розрізняються. Отже, політична культура також не може бути однорідною за рівнем зрілості у різних індивідів, за характером цінностей, що лежать в основі їхньої політичної діяльності. Спочатку вона висловлювала класові інтереси, потім групові, в основному людей, зайнятих на виробництві. Боротьба за гуманізацію системи суспільних відносин орієнтує політичну культуру на реалізацію інтересів індивіда.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией