***
Главная » Политология » Предмет политологииПредмет политологии

Источник: курсовая работа пользователя tisew25
Предметом політології є закономірності формування та розвитку, форми і методи функціонування політичної влади.
Предмет політології, як і будь-якої науки, фіксується в його законах, принципах, категоріях. В системі категорій політології вихідним є поняття «влада» як змістовний стрижень всієї політики. З ним пов'язані всі інші: політичні відносини, політичні інтереси, політична діяльність, політична культура і т.д. Головним суб'єктом політичної влади виступає держава.
Система законів (закономірностей) політології включає: а) закономірності виникнення та розвитку політичних інтересів, їх взаємодії і взаємозумовленості з економічними та іншими сферами життєдіяльності суспільства; б) закономірності становлення, функціонування і розвитку політичної влади; в) закономірності виникнення, функціоніровкнія та розвитку політичних відносин , процесів, явищ, подій; г) закономірності взаємовідносин між особистістю і владою.

Источник: реферат пользователя *CSS*
Дискусія про зміст предмета політичної науки не завершена до цих пір. Ймовірно, немає необхідності чекати збігу точок зору на те, що становить зміст предмета політології для різних шкіл і наукових напрямів. Слід мати на увазі, що на трактування предмета політології істотний вплив надавали традиції, характерні для англо-американської та західноєвропейської шкіл.

Источник: реферат пользователя ArLita
Щодо тези науки про політику, то згідно з реально існуючими писемними джерелами знання про політику як цілісна політична думка налічує близько двох з половиною тисячоліть, а на Сході, в Стародавньому Китаї та деяких інших країнах – ще більше. Проте – підкреслюють українські вчені-політологи Ф. М. Кирилюк, В. Г. Антоненко – у найрозвиненіших формах знання про політику виникає в європейському обширі, точніше – з політичної думки античного світу.
У зарубіжній і вітчизняній політологічній літературі існують різні точки зору щодо визначення предмета, місця і ролі політології в системі наук про політичну діяльність узагалі, тобто про всі процеси, що відбуваються у політичній сфері життя суспільства. Інші – поняття “політологія” і “політична наука” розрізняють. За прийнятою зарубіжною і вітчизняною термінологією, політологія і політична наука – синоніми. На думку багатьох зарубіжних і вітчизняних політологів, політична наука складається із чотирьох частин: політичної філософії, вчення про політичні інститути, політичної соціології і міжнародної політики. При цьому політична філософія є основою для всіх інших суспільних наук.
Своєрідність політології полягає у тому, що всі соціальні явища і процеси вона розглядає відносно політичної влади. Без влади не може бути політики, оскільки саме влада виступає засобом її реалізації.
Об’єктом дослідження політології є політичні відносини в суспільстві, політичне життя суспільства в найрізноманітніших її проявах. Сфера політичних відносин, політичного життя набагато ширше за те, що можна було б назвати суто політичним, тобто питання про владу. Сюди включають як процеси розвитку і функціонування влади, так і те, що є об’єктом політичного впливу – економічні, соціальні і духовні інтереси. Тобто сфера політичних відносин – це сукупність усіх об’єктів політичної діяльності. Тому політичні відносини є об’єктом вивчення не лише політології, а й філософії, соціології, права, історії та інших наук. Але кожна із цих наук має свій предмет у вивченні даного об’єкта.
Предмет дослідження політології – об’єктивні закономірності виникнення і еволюції політичних інтересів, поглядів відносини людей, становлення, розвитку і змін політичної влади, закономірності політики і політичної діяльності, розвитку політичного процесу. У вітчизняних підручниках з політології зустрічаємо і більш широке визначення її предмета. Так, О.І. Семків, говорячи про предмет політології як самостійної наукової дисципліни, вказує, що вона містить в собі політичну теорію, історію політичної думки, науку про владу, політичні партії, громадські організації та суспільно-політичні рухи, інститути демократії і політичні режими, дослідження відносин між соціальною структурою суспільства, з одного боку, і політичною поведінкою його складових – з іншого. І. С. Дзюбко та інші політологи окреслюють таке коло основних проблем, що становлять предмет політології:
- влада і владні відносини в суспільстві;
- закони та принципи формування, функціонування і розвитку певних політичних систем та їх елементів;
- механізми дії і форми вияву закономірностей в діяльності особистості, соціальних груп, класів, націй і держав;
- політична поведінка та пов’язані з нею проблеми цілей і засобів, лідерства та ін.;
- політична культура та політична свідомість;
- світовий політичний процес.
Саме ці проблеми з певними, здебільшого незначними варіаціями, лежать в основі університетських курсів політології в країнах Заходу.
Виходячи із наведених визначень предмета політології, можна виділити такі його структурні елементи:
- держава та її органи;
- партії, громадські об’єднання, організації і рухи;
- засоби масової інформації;
-політична діяльність усереднені країни і на міжнародній арені;
-особа як об’єкт і суб’єкт політичної діяльності.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией