***
Главная » Організація праці менеджера » 6.3. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера6.3. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера

Робоче місце менеджера обладнують технічними засобами, номенклатуру яких встановлюють відповідно до видів робіт, які виконує менеджер.
Основними видами технічних засобів управління є:
організаційна та обчислювальна техніка;
ПЕОМ;
аудіо-, відеотехніка.
Розглянемо використання окремих технічних засобів управління в роботі менеджера.
На робочому місці менеджера можуть бути: засоби для складання і копіювання текстових документів, виконання креслярських робіт, зберігання і пошуку документів, обробки документів, адміністративного зв'язку і сигналізації, відображення аудіовізуальної інформації, засоби обчислювальної техніки, інші технічні засоби і пристрої.
Засоби складання і копіювання текстових документів: ПЕОМ, диктофони.
Найперспективнішим засобом складання і редагування текстових документів є комп'ютер. Він даєзмогу автоматизувати формування тексту,забезпечуєзапам'ятовування і пошук тексту, можливість перегляду і коригування друкованого документа на екрані.
Диктофонами називають прилади для магнітного записування усної мови і її відтворення з метою подальшої обробки. Диктофон є різновидом магнітофона, має ряд важливих переваг— портативність, швидкий пошук па плівці необхідного запису, дистанційне управління, можливість зменшувати швидкість відтворення мови порівняно з швидкістю, з якою §ув зроблений запис. Останнє дуже важливо: текст незалежно від швидкості диктування відтворюється з швидкістю, яка дає змогу чітко фіксувати слова і фрази і друкувати їх. Секретар може регулювати швидкість відтворення мовлення. Диктофон застосовується для:
• підготовки листів, наказів, розпоряджень, доповідних і пояснювальних записок, доповідей, довідок та інших організаційно-розпорядчих документів; при цьому не треба мати чернетки, скорочуються витрати праці того, хто диктує, і секретаря;
• записування резолюцій, вказівок, запитів, заміток, нагадувань у процесі оперативної діяльності менеджера; при цьому скорочується час доведення вказівок до виконавців, відпадає потреба рукописного їх фіксування; керівник не викликає негативних емоцій у співрозмовника;
• фіксуваннязметоюзапам'ятовування,подальшогопередруковуванняівикористан-ня міркувань, думок, пропозицій, які стосуються кола інтересів менеджера;
• записування ходу нарад, зборів, засідань, тексту виступів, доповідей, прийнятих рішень та ін.; при цьому відпадає потреба їх стенографування і досягається абсолютна адекватність запису і мови.
При використанні диктофону економія часу того, хто диктує, досягає 20 %, а продуктивність праці секретаря підвищується на 25-45 %. З урахуванням часу на обмірковування за хвилину можна продиктувати 60-70, а записати 20-30 слів. В цілому за допомогою диктофону за одиницю часу виконується на 40-50 % більше роботи, ніж при «ручному» записуванні.
Застосування диктофону дає змогу досягти важливого організаційного ефекту: практично повного розподілу творчих, логічних операцій, що є прерогативою менеджера (прийняття рішень, їх формулювання), і технічних операцій, які має виконувати технічний персонал.
Наприклад, начальник відділу продиктував текст листа, вказавши при диктуванні працівника апарату управління, з яким його слід погодити. Лист буде надруковано, перевірено, вичитано, відредаговано, передруковано, погоджено, в тому числі з безпосереднім виконавцем, передано на підпис директору, підписано, зареєстровано і відправлено. Його копія надійде в день відправлення начальнику відділу. Підкреслимо, що автор листа в здійсненні багатьох операцій щодо його підготовки участі не брав.
Робота з диктофоном сприяє підвищенню культури спілкування, мобілізації уваги, виробленню навичок чіткого мовлення, точності та однозначності визначень. Достатній досвід використання диктофонів вивільняє мову від слів і фраз, які не несуть змістового навантаження, небажаних пауз.
Особливо доцільно використовувати диктофон при диктуванні допоміжних, вихідних, проміжних та інших аналогічних матеріалів (конспекти, робочі замітки, витяги з документів і друкованих видань тощо). Не менш ефективно застосовувати диктофон для записування тексту, який потребує ретельної перевірки редакції, тобто для чернетки.
Диктофони можна використовувати централізовано. При цьому застосовується телефонна мережа, до якої їх підключають. Управляють диктофонами за допомогою спеціальних абонентських пультів у вигляді телефонних апаратів, встановлених на робочих місцях менеджерів. Режимом роботи диктофона управляють за допомогою телефонного диску або клавішів у корпусі апарату.
Якщо необхідно записати хід наради чи оперативно одержати стенограми за допомогою диктофонного бюро, використовують так звану «парламентську систему записування наради». При цьому запис здійснюється 5 хв першим диктофоном, потім підключають другий, а секретар починає розшифровувати і друкувати перший запис. Через 5 хв підключають третій диктофон і другий секретар приступає до розшифровування і друкування чергового запису. Нові апарати підключають доти, поки не вивільниться перший секретар, тобто буде готова перша частина стенограми. Потім процес повторюється. Така організація запису дає змогу отримати повністю надруковану скенограму наради через годину після виступу останнього промовця.
Рекомендації щодо роботи з диктофоном:
• для того, щоб набути досвіду роботи, починати можна з диктування робочих матеріалів, невеликих за обсягом і нескладних за змістом внутрішніх документів підприємства. При диктуванні документів більш складного змісту і більшого обсягу доцільно підготувати плани (тези, нариси); бажано також виробити і використати уніфіковані (типові) елементи текстів, які диктують, наприклад, для листів, наказів, пояснювальних записок тощо;
• диктувати слід чітко, особливо закінчення слів і фраз. Назви, прізвища, імена, абревіатуру та ін. інколи слід диктувати по буквах;
• у разі потреби можна обміркувати фразу, тобто перевірити диктування, відключивши апарат.
Засоби для виконання креслярських робіт. У кабінетах деяких менеджерів (головних інженерів, конструкторів та ін.) використовуються прилади для креслення, верстати, інструменти і пристрої.
Засоби зберігання і пошуку документів. До них належать обладнання для картотек і засоби для зберігання документів.
Слід зазначити, що традиційно набули поширення книжково-журнальні форми обліку і реєстрації даних/Порівняно з ними використання картотек дає змогу підвищити оперативність пошуку, збільшити обсяг даних, що фіксують, робить зручнішим доступ до них. Найчастіше на робочому місці менеджера використовуються адресні, контрольні, інші довідкові картотеки.
За мірою комп'ютеризації праці менеджера переважна більшість інформації, що міститься у картотеках, повинна бути введена в пам'ять персональної ЕОМ. У зв'язку з цим кількість картотек буде скорочуватися.
До засобів зберігання документів належать бокси для документів, обладнання для підвісного їх зберігання, папки-реєстратори тощо.
Бокси для документів, як і спеціальні шафи для них, розміщують на робочому місці менеджера тільки як виняток. Як правило, документи зберігають у секретаря або в структурних підрозділах.
Засоби обробки документів. Ці засоби призначені, в основному, для виконання технічних операцій з обробки документів. На робочому місці менеджера можуть бути корисними пристрої для скріплення і клеєння.
Засоби адміністративного зв 'язку і сигналізації. Найважливіший елемент обладнання робочого місця менеджера — комплекс технічних пристроїв, які забезпечують зв'язок менеджера з абонентом як у межах підприємства, так і поза ним. До таких пристроїв належать акустичні і візуальні засоби пошукової сигналізації і виклику, а також телефонна апаратура.
Різновидом системи сигналізації виклику є система передавання працівнику візуальних або звукових сигналів, які мають певну інформацію. Прикладом таких систем є пристрій, що зв'язує менеджера і секретаря. Натискуванням кнопки керівник висвітлює на світловому табло, прихованому від очей відвідувачів, сигнал, який означає, наприклад, одну з таких команд: «Прошу зайти», «Прошу покликати до кабінету», «Зайнятий. Прохання не турбувати», «Прошу переключити телефон», «Запросіть головного бухгалтера» тощо.
На підприємствах встановлюють апаратуру факсимільного зв'язку. Назва методу факсимільного зв'язку походить від латинського «fac simile» (зроби подібне), що означає факсиміле, точну копію, точне відтворення підпису, малюнка. Підкреслимо, що метод факсимільного зв'язку забезпечує повну відповідність розміщення кожного елемента зображення оригіналу.
За допомогою факс-зв'язку можна передавати будь-яку документальну інформацію — друковані, рукописні тексти, газети, схеми, графіки, фотографії. При цьому забезпечується повна автоматизація процесів передавання і приймання. Факсимільний зв'язок діє цілодобово, тобто присутність абонента не обов'язкова. За короткий час можна передати в чорно-білому варіанті документи будь-якого обсягу, що дає змогу відмовитись від послуг пошти, значно підвищити оперативність передавання інформації і її надійність. Швидкість передавання машинописного тексту на аркуші стандартного формату А4 (297x210 мм) від 3 хв до 10-30 с.
Засоби відображення аудіовізуальної інформації. У разі потреби кабінет менеджера обладнують проекційною апаратурою, екраном і планувальною дошкою. Якщо в кабінеті менеджера розглядають проекти, проводять наради, на яких демонструють
зображення, зафіксовані на кіно- і фотоплівці, кабінет обладнують проекційною апаратурою та екраном.
Планувальні дошки призначені для макетування проектних рішень. їх також використовують для подання інформації менеджеру, побудови діаграм та ін. Наприклад, використання такої дошки дає змогу відмовитись від складання цілодобових звітів для менеджера. Достатньо вказати у відповідних клітинках таблиці, представленої на дошці, певні символи, що інформують менеджера про виконання або невиконання тих або інших показників. Крім того, за допомогою такої дошки можна показати розташування філіалів і відділів, ділянок, контор і баз, торговельних точок, основних засобів, машин і транспорту, рух товарів у мережі тощо.
Навіть висока в цілому організація праці менеджера не звільняє його від потреби виконувати ряд технічних операцій, насамперед, з обробки документів, лічильно-обчислювальних та ін. Тому робоче місце менеджера повинно бути обладнане необхідними засобами настільної оргтехніки і канцприладдями. До комплекту таких засобів можуть входити калькулятор, канцелярське приладдя, електронні годинники, лічильно-довідкові лінійки, лотки для документів і канцприладдя, діловий блокнот, олівці, фломастери, лінійки, ножиці, стрічка для склеювання, папір для нотатків, скріпки, папки із затискачами, картки, картотечні ящики, різнокольорові рейтери тощо.
Сучасні настільні калькулятори виконують багато обчислювальних операцій. Деякі мають друкувальні і запам'ятовуючі пристрої. На базі калькуляторів створено моделі, які запам'ятовують тисячі телефонних номерів, дані про клієнтів (наприклад, постачальників і споживачів), плани, графіки, домовленості про зустрічі і візити. Подібний цифровий щоденник — своєрідний сучасний записник — малогабаритний і може бути з'єднаний з персональним комп'ютером.
В сучасних умовах більша частина робочих місць менеджерів формується на основі індивідуальних проектів (розробок) або взагалі без них. У цьому одна з причин невисокого рівня організації робочих місць, низької ефективності витрат на їх обладнання.
Типові проекти організації робочих місць менеджерів, як правило, включають такі розділи: вступ; зміст праці та інформаційні зв'язки; розташування робочого місця, його оснащення і планування; інформаційне обслуговування робочого місця; матеріально-господарське обслуговування; умови праці і естетичне оформлення; економічна ефективність від впровадження типового проекту.
Пристосування типового проекту здійснюється з урахуванням конкретних умов роботи менеджера і можливостей підприємства.
Одна з найважливіших можливостей інтенсифікації праці менеджера в сучасних умовах полягає у створенні автоматизованого робочого місця (АРМ). АРМ обладнують набором засобів одержання, обробки і передання інформації — дисплеєм, терміналом, засобами зв'язку і швидкого друкування, копіювальною машиною, яка може
запам'ятовувати і передавати копію документа, інтерфейсним обладнанням для вмикання терміналу до локальної мережі, що забезпечує вихід на спеціалізовані бази даних та ін. Персональний комп'ютер дає змогу:
• успішно вирішувати так звані оптимізаційні задачі, коли з багатьох варіантів потрібно обрати найбільш близький до оптимального;
• здійснювати довгострокове і оперативне планування діяльності підрозділу або своєї роботи;
• підтримувати зв'язок із суміжними підприємствами і підрозділами; проводити робочі наради;
• видавати, реєструвати і контролювати виконання доручень;
• враховувати і контролювати виконання зобов'язань підлеглих;
• складати звіти про виконану роботу, графіки і розклади заходів, відпусток, зустрічей, нарад та ін.;
• здійснювати оцінку роботи працівників;
• вести робочий календар, тримати в порядку особисті справи підлеглих;
• складати, редагувати і передавати документи.
Підключення до локальних обчислювальних мереж забезпечує обмін даними між різними АРМ.
Таким чином, використання персонального комп' ютеру значно підвищує інтелектуальні можливості менеджера, полегшує його працю, допомагає прийняти оптимальні рішення у проблемних ситуаціях.


Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией