***
Главная » Організація праці менеджера » ПередмоваПередмова

Управлінська праця — це вид суспільної праці, основним завданням якого є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. Ефективність діяльності підприємства визначається багатьма факторами. Одним з них є вміння менеджерів організовувати не тільки працю підлеглих, а й свою особисту працю. Тому в сучасних умовах підвищується актуальність питань, що пов'язані з раціональною організацією праці менеджерів.
Вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» дередбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 «Менеджмент».
Програма дисципліни «Організація праці менеджера» виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління в умовах ринкової економіки.
Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.
Предмет дисципліни «Організація праці менеджера»: загальні закономірності і методи організації управлінської праці та процесу руху документів.
Задачами дисципліни є набуття наступних теоретичних знань:
• організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;
• застосування сучасних принципів та напрямків наукової організації праці; використання часу як ресурсу;
• організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів, а також практичних умінь:
• планувати та організовувати особисту працю менеджера; організовувати робочі місця менеджера;
• застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами;
• організовувати та проводити наради і збори;
• здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;
• управляти потоком відвідувачів; раціоналізувати телефонні контакти;
• взаємодіяти з секретарем;
• використовувати технічні засоби управління;
• складати та оформлювати документи;
• формувати потоки документів, організовувати порядок проходження і виконання документів;
• використовувати процеси автоматизації діловодства.
У відповідності з метою та задачами дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст підручника «Організація праці менеджера», який складається з 11 розділів.
Мета підручника «Організація праці менеджера» — сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з організації праці менеджера, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності.
Підручник дозволяв вирішити такі задачі:
• ознайомити з особливостями управлінської праці та її наукової організації на сучасному етапі;
• забезпечити засвоєння студентами питань щодо здійснення основних видів роботи менеджера;
• навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з організації праці менеджера, формувати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження розроблених заходів.
Дисципліна «Організація праці менеджера» тісно пов'язана з іншими дисциплінами — це «Основи менеджменту», «Менеджмент підприємства», «Управління персоналом», «Економіка підприємства», «Основи психології та педагогіки».
Навчальним планом спеціальності 6.050200 по даній дисципліні передбачені лекції, проведення семінарів та дискусій, індивідуальні заняття та самостійна робота.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией