***
Главная » Нариси з теорії права » 17.2. Загальне поняття юридичної відповідальності17.2. Загальне поняття юридичної відповідальності

Відповідальність як спеціально-юридичне поняття також можна розглядати у двох значеннях: відповідальність в позитивному розумінні і ретроспективна відповідальність.

2.1. Юридична відповідальність в позитивному розумінні

Вона має перспективний характер, бо є відповідальною "за доручену справу" в найширшому значенні слова, обов'язком найкращим чином виконувати покладені й прийняті на себе функції, пов'язані з роботою, службою, посадою, реалізовувати оптимально свою компетенцію, використовуючи для цього всі праводозволені можливості й засоби.
Так, згідно зі ст. 17 Закону України від 16 грудня 1993 р. "Про державну службу" громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу такого змісту: "Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду..." — зміс? цієї відповідальності розкривається в наступних словах Присяги — "... вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки". Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Позитивна (перспективна) відповідальність містить визнання потенційної можливості відповідати за свої дії і в разі їх неправомірності нести за них покарання.
Вказівки саме на такого роду позитивну відповідальність містяться у службових інструкціях (порадниках), положеннях про державні органи, законах.
Наприклад, в Інструкції про порядок проведення догляду ручного вантажу, багажу та особистого догляду пасажирів цивільних повітряних суден та вилучення речовин, вантажів і предметів, що заборонені до перевезення на цивільних повітряних суднах, зазначено: п. 1.9 — відповідальність за організацію догляду покладається на керівників авіапідприємств; п. 5.4 — відповідальність за організацію спеціальної інформації пасажирів покладається на керівників авіапідприємств.
Більш розгорнуто окреслюється відповідальність членів екіпажу повітряного судна у Настанові по здійсненню польотів в цивільній авіації. Зокрема у п. 2.4.4 зазначається: командир повітряного судна несе відповідальність за: виконання вимог цієї Настанови, Порадника з льотної експлуатації й інших нормативних документів в частині, що його стосуються; підготовку членів екіпажу до виконання завдання на політ; відповідність фактичної кількості пасажирів на борту судна кількості, вказаній у перевізних документах; безпечне завершення кожного польоту і виконання завдання на політ незалежно від того, чи він пілотує повітряне судно особисто, чи передав керування другому пілоту; дотримування встановленого режиму польоту і точність літаководіння; додержання дисципліни членами екіпажу; рішення, які він приймає; своєчасне внесення в бортовий журнал зауважень про виявлені несправності на повітряному судні на землі і в польоті, про відхилення в поведінці повітряного судна чи в роботі його систем, відповідність вказаного в бортовому журналі залишку палива його фактичній наявності при передаванні повітряного судна; об'єктивність характеристик, які він подає на членів екіпажу.
В Законі від 25 березня 1992 р. "Про Службу безпеки України" (ст, 13) зазначається: "Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України". А в ст. 32 того ж Закону зафіксовано: "Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України. Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації".
В зазначеному контексті йдеться про відповідальність у ст. 26 Бюджетного кодексу України, яка присвячена аудиту та фінансовому контролю:
"2. Керівник бюджетної установи відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи...
3. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за організацію і стан внутрішнього фінансового контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах".
В Положенні про Міністерство внутрішніх справ України (абз. 4 п. 9) сказано: Міністр внутрішніх справ України не^е персональну відповідальність перед Президентом України та кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконанням МВС своїх завдань і функцій.
Такий погляд в юридичній літературі не є загальноприйнятим. Деякі автори, зокрема І.С. Самощенко та М.Х. Фарукшин, дотримуються іншої думки, вважаючи, що юридична відповідальність може носити лише ретроспективний характер. Вони пишуть: "Что касается юридической ответственности, то применительно к ней об активном аспекте речи вообще бьіть не может... Юридическая от-ветственность, с тех пор как она возникла, всегда бьіла ответствен-ностью за прошлое, за совершенное протиправное деяние"1. О.В. Сурилов, який звернув увагу на позицію Самощенко і Фарукшина, крім її констатації, не дав їй ґрунтовної оцінки2. При більш уважному розгляді з'ясовується, що згадані автори все ж вимушені визнати факт використання в нормативних актах терміна "відповідальність" у першому, позитивному значенні, але мабуть вважають це непорозумінням. Наведені раніше міркування та ілюстрації не дають підстав ігнорувати цілком однозначну позицію з цього приводу законодавця в самому широкому розумінні цього слова.
В позитивному (проспективному) розумінні відповідальність є збірним поняттям до всіх конкретних службових обов'язків, як прямо зафіксованих, так і тих, які, не будучи зафіксованими, опосередковано випливають з них.

2.2. Ретроспективна юридична відповідальність

Це, так би мовити, класичне розуміння юридичної відповідальності. Тут відповідальність виступає як перетерплювання (зазнавання) певного роду невигідних правових наслідків. Вона носить характер ретроспективної соціальної відповідальності за ту, що вже сталася, неправомірну, протиправну поведінку.
Юридична відповідальність в цьому смислі є реакцією держави на вчинене протиправне діяння, що знаходить вираз у негативній оцінці вчиненого*і в примусі правопорушника до виконання вимог права незалежно від його волі і бажання.
Отже, юридична відповідальність має державно-примусовий характер, вона полягає в застосуванні до правопорушника юридичних санкцій, що містять певні позбавлення та обмеження особистого, майнового та іншого характеру.
Юридична відповідальність не втрачає свого примусового характеру навіть тоді, коли правопорушник добровільно зазнав тих або інших втрат, якщо це допускається логікою й характером санкції (наприклад, добровільне відшкодування завданих збитків, добровільна сплата штрафу тощо).
Зауважимо, що юридичною відповідальністю не вичерпуються всі можливості державно-примусового характеру. Водночас не слід застосування будь-якої санкції вважати актом відповідальності.
Зокрема, за рамками наслідків, з якими пов'язана юридична відповідальність, що виконує поряд з іншими й функцію правовідновлення, лежать ще деякі інші види невигідних правових наслідків, які не є відповідальністю і дістають вияв лише у правовіднов-ленні, тобто у визнанні вчинених актів недійсними. Типовий приклад — визнання з тих чи інших підстав недійсними цивільно-правових договорів.
Оскільки юридична відповідальність зафіксована у санкції, а санкціями є й будь-які інші невигідні правові наслідки порушення права, то неважко помітити, що є підстави розрізняти: санкції-від-повідальність (як прояв відповідальності) та санкції-правовіднов-лення. Прикладом останніх можуть служити укази Президента України про скасування актів органів виконавчої влади нижчих рівнів — таке скасування не є відповідальністю, але тут має місце пра-вовід новлення.
Отже, правовідновлення може мати місце в рамках відповідальності, у зв'язку з нею і поза рамками відповідальності, незалежно від неї.
Відповідальність має певну мету. Юридична відповідальність характеризується множинністю цілей, а саме:
I. Правоохорона — охорона від будь-яких посягань:
1) прав та свобод людини і громадянина, які закріплені Конституцією;
2) прав та інтересів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які охороняються законом;
3) прав та інших цінностей, що характеризують (належать) громадянське суспільство і державу, яка підпорядкована служінню цьому суспільству.
II. Правовідновлення (відновлення порушених прав).
III. Виправлення та перевиховання правопорушників.
IV. Попередження правопорушень.
V. Зміцнення законності, правопорядку, підвищення правової культури, тобто створення сприятливого правового середовища для функціонування особи, громадянського суспільства та держави.
Деякі автори як мету покарання називають залякування. Проте точніше буде вважати залякування не метою, а засобом досягнення мети, якою виступатиме одна чи їх сукупність з числа перелічених. В подальших своїх міркуваннях зазначені автори правильно зауважують, що юридична відповідальність, створюючи такий мотив правомірної поведінки, як страх перед нею, служить попередженню правопорушень. Не є метою покарання (відповідальності) також завдання фізичних страждань або приниження людської гідності правопорушника. Хоча важко стверджувати, що об'єктивно засуджений ніколи не відчуває того чи іншого.
Характеристика юридичної відповідальності включає також з'ясування її спеціальних функцій, які обумовлюються її цілями (завданнями). Функції юридичної відповідальності такі:
правостверджуюча (правозабезпечувальна, правогарантуюча);
стримувальна (залякувальна);
каральна;
правовідновна;
попереджувальна (превенційна);
соціально-адаптаційна (адаптуюча, виховна — сприяє набуттю соціально корисних чи хоча б соціально нешкідливих стандартів, навичок поведінки).
Нарешті, ще одним параметром, що характеризує відповідальність, є її принципи.
Принципи юридичної відповідальності:
встановлення відповідальності лише за конкретні винні вчинки учасників суспільних відносин, нормативно визначені у законі;
чітке нормативне визначення в законах виду та меж відповідальності;
справедливість;
доцільність;
індивідуалізація відповідальності;
невідворотність відповідальності (покарання);
швидкість настання відповідальності;
процесуальна регламентованість відповідальності (тобто найсу-воріше додержання встановлених законом процесуальних норм, що визначають порядок розв'язання справ про відповідальність).
Оскільки наведені принципи визначені в законі, то загальним, інтегруючим принципом відповідальності є принцип законності.
Соціальна цінність юридичної відповідальності як суспільної інституції полягає не тільки у виконанні тих спеціальних функцій* І про які говорилось і які, як побачимо далі, фокусуються зрештою ;* у покаранні і відшкодуванні. Особливе соціальне значення, її функція, роль полягає також в тому, що в разі реалізації норм про юри-, дичну відповідальність відбувається відновлення права, правопо-| рядку, справедливості в широкому загальносоціальному розумінні, І що особливо важливо для становлення справді правової держави до чого прямує сучасна Україна.
Визначення відповідальності: з точки зору держави:
юридична відповідальність — це регламентоване законом реагу-? 1 вання держави на вчинене особою правопорушення у формі застої сування до винного державно-примусових заходів, що містять у собі невигідні для правопорушника правові наслідки; / з точки зору правопорушника:
юридична відповідальність — це невідворотний для правопо-? рушника обов'язок претерпіти в межах, визначених законом, неви^| гідні для правопорушника правові обмеження, які є змістом засто-^ совуваних державою примусових заходів до винних осіб.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией