***
Главная » Нариси з теорії права » 15.1. Поняття правовідносин, їх види та структура15.1. Поняття правовідносин, їх види та структура

Правові відносини, або просто правовідносини — це різновид суспільних відносин. У відносинах дістає вияв фактична взаємозалежність людей — вони відкривають перед ними можливість певним чином впливати один на одного. Врегульовані правом суспільні відносини стають правовідносинами. Правовідносини є юридичною формою виникнення та розвитку суспільних відносин. Суб'єкти відносин, яким надано юридичної форми, набувають нових можливостей для реалізації своїх інтересів, а також додаткових стимулів для додержання інтересів інших осіб.
Зміст правових відносин визначається двома взаємодіючими факторами: 1) фактичними обставинами та 2) нормами права. Правове регулювання надає суспільним відносинам визначеність, усталеність, надійність, забезпечувану державою впорядкованість і форму. Все це дозволяє прогнозувати розвиток відносин та вживати ефективних заходів до захисту інтересів їх учасників. Правовідносини виконують функцію засобу, за допомогою якого право перетворюється на реальну суспільну дійсність, тобто набирає вигляду фрагментів справжнього суспільного життя (норма права трансформується у правову норму). В цьому полягає величезне практичне значення проблеми правовідносин та необхідність чіткого уявлення (розуміння) про їх теоретичні основи.
Отже, визначимо поняття правовідносин. Правові відносини — це такі відносини, в яких їх учасники виступають в ролі носіїв вольових взаємопов'язаних прав та обов'язків, передбачених та забезпечених законом (нормами об'єктивного права). Правові відносини — це такі суспільні відносини, які мають будуватися згідно з моделями, передбаченими (визначеними) нормами права (правового акта). Вони вимагають відповідноїуповедінки суб'єктів правовідносин, яка запрограмована їх правами та обов'язками.
Отже, основою правових відносин є правові норми. Вони визначають: 1) умови виникнення цих відносин; 2) учасників, або суб'єктів відносин; 3) обсяг та характер їх прав та обов'язків; 4) правові наслідки порушення вимог норми. Жодне з правових відносин неможливе без відповідної норми права.
Класифікація правовідносин. За різними класифікаційними підставами можна розрізняти такі види правовідносин:
1) за галуззю права (галузевою природою) — відповідно до галузі права: трудові, цивільно-правові тощо;
2) за кількістю суб'єктів-учасників правовідносин: двосторонні та багатосторонні]
3) за виконуваною функцією, або залежно від елементу норми права (диспозиції чи санкції), на основі якого виникають правовідносини: регулятивні (на основі диспозиції) та охоронні (на основі
санкції);
4) за характером дії зобов'язаного суб'єкта: активні (зобов'язаний суб'єкт мусить вчинити певні дії) та пасивні (повинен утриматись від певних дій);
5) залежно від розподілу прав і обов'язків між сторонами: односторонні (кожна із сторін має або права або обов'язки) та двосторонні (кожна із сторін має як права, так і обов'язки);
6) за механізмом дії (або характером змісту): статусні (або правостатусні, наприклад, відносини громадянства), які виникають внаслідок певних юридичних фактів, але своїм змістом мають потенційне юридичне наповнення, механізм реалізації якого залежить від іншого роду юридичних фактів, та правореалізаційні, тобто конкретні галузеві правовідносини між реальними суб'єктами, що виникають внаслідок конкретних юридичних фактів і мають своїм змістом юридичне наповнення, заради якого вони виникли — трудові, майнові тощо.
В літературі іноді називають ще абсолютні правовідносини. З приводу цих так званих абсолютних правовідносин слід зазначити, що як не парадоксально, але тут немає правовідносин. Є абсолютне суб'єктивне право, яке реалізується не через правовідносини, а поза ними (нап^клад, право власності, якому ніщо не перешкоджає). Отже поняття "абсолютних правовідносин" — це штучна, надумана та непродуктивна конструкція.
Правовідносини характеризуються наявністю певних елементів, сукупність яких та зв'язки між якими являють собою структуру правовідносин.
Елементами структури правовідносин є:
учасники;
їх суб'єктивні права та юридичні обов'язки;
об'єкт правовідносин.
Розглянемо зміст елементів правовідносин.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией