***
Главная » Нариси з теорії права » 12.3. Неюридичні механізми реалізації права



12.3. Неюридичні механізми реалізації права

Процес соціальної дії права достатньо складний та неоднорідний. Потенціал права створюється та реалізується через взаємодоповнююче спільне функціонування механізмів різної природи, або різні аспекти єдиного механізму.
Розрізняють неюридичні механізми дії права та юридичний механізм, або механізм правового регулювання.
Найважливішим серед неюридичних механізмів дії права є такі:
соціальний механізм дії права;
психологічний механізм дії права;
орієнтаційний (або ціннісно-орієнтаційний) механізм;
інформаційний (або інформаційно-мовний) механізм.
Соціальний механізм дії права.
Як пише професор В.Б. Ісаков — соціальний механізм дії права становлять умови та фактори, що знаходяться поза правом та утворюють для нього середовище функціонування1.
Йдеться як про позитивні, так і негативні фактори, одні з яких сприяють реалізації права, інші — гальмують його дію.
Проглядаються два рівні соціального механізму дії права: мікро-рівень та макрорівень.
На мікрорівні — соціальний механізм дії права —- конкретні повсякденні умови та спосіб життя, які безпосередньо впливають на людину і визначаються економічними інтересами, соціальним досвідом, впливом найближчого людського оточення, що у сукупності та взаємодії з правом визначає поведінку людини як суб'єкта права.
На макрорівні — це великомасштабні соціальні процеси: становлення незалежної національної держави, приватизація власності, демократизація суспільного життя і бурхливий розвиток засобів масової комунікації, переорієнтація в суспільній (громадській) свідомості на загальнолюдські цінності, погіршення криміногенної обстановки та безліч інших факторів та внутрішньополітичних чинників/
Взаємодіючи з правом на макрорівні, соціальний механізм може як прискорювати втілення норм права в життя, так і гальмувати їх реалізацію. Скажімо, нині в Україні спостерігається саме цей останній, негативний процес, який призводить до зниження коефіцієнта корисної дії права.
Психологічний механізм дії права в своїй основі має психологічну структуру особи, яку становлять інтелект, воля, мотиви, мета (цілі), установки та інше. Все це надзвичайно важливо, оскільки правове регулювання — це управління людьми. В.Б. Ісаков відзначав, що регулюючи суспільні відносини, законодавець враховує психологічні механізми поведінки людини2. Вони враховуються при визначенні юридичної відповідальності (вина, мета, мотиви вчинення правопорушення, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність). В багатьох законах, які приймаються у наш час, також виразно простежується прагнення враховувати психологічні механізми поведінки людей. Хоча, можливо, це робиться і не завжди вдало, принаймні з першого разу.
Певне місце в процесі соціальної дії права посідає ціннісно-орієнтаційний механізм управління поведінкою людей. Він дістає виорієнтація на повагу до права, законності, справедливості, віра у правосуддя, правовий захист загальнолюдських цінностей — життя, здоров'я, честі, гідності, ділової репутації, особистої свободи, економічної ініціативи, непорушності політичних прав, майнових інтересів, що охороняються законом, тощо. Зрозуміло, все це важливі фактори, що сприяють втіленню в життя юридичних норм. Ці фактори виступають в ролі своєрідної інфраструктури реалізації норм права.
І нарешті, інформаційний (або інформаційно-мовний) механізм управління поведінкою людей. Право, норма права можуть бути створені та реалізовані, оскільки містять інформацію про поведінку людей, про соціальні відносини. Правове регулювання супроводжується збиранням, переробкою, поширенням інформації, опрацюванням на її основі нової інформації. Своє інформаційне життя, образно висловлюючись, має не тільки нормативний акт в процесі його створення та одержання статусу загальнообов'язкового масштабу поведінки, але й окремі акти правового регулювання.
Мова в цьому механізмі виступає як засіб виразу і передачі інформації. Сучасна офіційна мова відзначається точністю і досконалістю у викладенні думок. Це необхідна умова досягнення поставленої мети, оскільки правові приписи повинні однаково розумітися й реалізовуватися незчисленною кількістю людей. Будь-яка неточність, збій в механізмі мовного виразу призводять до наслідків діаметрально протилежних тим, до яких був спрямований процес правового регулювання, більше того — до прийняття незаконних рішень.
Робота над юридичною термінологією й стилем ("юридичною" мовою) стимулюється впровадженням автоматизованих інформаційних систем, що вимагають високого рівня їх однозначності.
Так коротко, реферативно виглядає зміст неюридичних механізмів дії права, як вони розуміються в теорії права.
Що стосується безпосередньо юридичних аспектів проблеми, тобто засобів та юридичного механізму дії права, їх з'ясуванню присвячується наступне питання теми.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права





Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией