***
Главная » Нариси з теорії права » 2.3. Теоретико-юридична наука та соціальна практика2.3. Теоретико-юридична наука та соціальна практика

Значення теоретичних знань, їх цінність визначається, образно кажучи, соціальним замовленням на них, їх соціальною необхідністю для більш глибокої, а отже й правильної орієнтації у фактичній дійсності, в соціальній практиці, для більш ґрунтовного її аналізу та відповідного спрямування.
Особливо важливо це розуміти в сучасних умовах розбудови України як нової держави, її нової правової, економічної, політичної основи, прилучення до загальнолюдських цінностей, в тому числі й правових (достатньо згадати такі поняття, як приватна власність, підприємництво, система комерційних банків тощо, зрештою саме поняття права та призначення держави).
Орієнтація теорії на практику надає теорії соціально дійового характеру, відвертає від умоглядності, спекулятивності, на що справедливо звертав увагу український вчений О.В. Сурілов1 та інші.
В основі руху, розвитку теорії лежить об'єктивна соціальна дійсність, ЇЇ потреби. Скажімо, ще зовсім недавно поняття "правової держави" не тільки не досліджувалось, але й самі її ідеї вважались "ненауковими", "ідеологічно шкідливими" і тому навіть в спеціальній літературі, що видавалась за радянських часів, не зустрічались. Ідеї правової держави були несумісні з тоталітарним режимом і тому відкидались офіційною наукою, розцінювались як "ідеологічна диверсія проти соціалістичної держави робітників і селян". Термін "правова держава" почав використовуватись в німецькій юридичній та філософській літературі на початку XIX століття, хоча самі його ідеї сягають часів Стародавньої Греції.
Іншими прикладами, що ілюструють тезу про соціальне призначення теорії держави і права, є проблеми, які стосуються особистості, екології та ін. Опрацювання цих проблем в юридичному плані не лише збагатило теорію права, але й привело до нових правових рішень, до збагачення законодавства, створення нових законів, нових правових наукових дисциплін та галузей законодавства (зокрема екологічного).
Показове в цьому відношенні розв'язання питання про структуру Конституції України, зокрема місця в ній правового регулювання статусу особи. Відповідні положення грунтуються на теоретичному постулаті про те, що всі юридичні процеси органічно пов'язані з реальною людиною. Тоді як ще зовсім недавно людина, індивід сприймалась як якась абстракція, знеособлена одиниця, сукупність яких становила суспільство як самодостатню цінність, перед якою людина сама по собі та її інтереси відступали на задній план.
Прикладів тому чимало: законодавчий пріоритет, який надавався у свій час громадському сільськогосподарському виробництву перед особистим господарством на селі; більш сувора охорона державної та громадської власності, ніж особистої власності громадян кримінальним законодавством тощо.
Зрозуміло, що згадане соціальне замовлення, яке організує зусилля ТДіП на осмислення правової дійсності, не повинно трансформуватися в авторитарний тиск з боку конкретних суспільно державних структур. Такий тиск несумісний з пошуком істини в юридичній науці та практиці.
Проте для практики так званого радянського минулого нашої країни такий тиск з боку монопартійних структур був єдино можливим правилом поведінки у стосунках з юридичною наукою і не лише з нею. Юридична наука вимушена була підкорятися і виправдовувати подібну роль партії, рішення та директиви якої повинні були сприйматися як такі, що не підлягають сумнівам та переоцінці.
Більше того, юридична наука, окремі її представники в багатьох випадках "обґрунтовували" і виправдовували нелюдську антинародну практику партійного керівництва (достатньо пригадати одіозні ідеї, що розвивав у свій час академік Вишинський у праці "Те-ория судебньїх доказательств в советском праве", які були теорети-ко-юридичним обгрунтуванням сваволі та масових репресій, що чинилися сталінським репресивним апаратом. До речі, за цю книжку автор був удостоєний найвищої державної премії).

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией