***
Главная » Нариси з теорії права » 2.2. Функції теорії держави і права2.2. Функції теорії держави і права

Функції (від лат. functio — виконання, здійснення, звершення) — це напрями діяльності, спосіб діяння об'єкта, спрямований на досягнення певного ефекту. У функціях дістає вияв призначення об'єкта; в соціальній сфері — це роль, яку виконує певний соціальний інститут щодо суспільства. Тому можна говорити, скажімо, про функції права, функції держави, функції науки тощо.
В контексті поставленого питання функції тлумачаться як напрями конструктивного впливу теорії держави і права (ТДіП) на об'єкти, що лежать зовні, як певна створювальна роль щодо соціально значущих проблем.
Цими об'єктами є: інші юридичні науки, юридична практика, правотворчість, підготовка правничих кадрів, зрештою, саме суспільство.
У функціях ТДіП дістають вияв її сутність, зміст, соціальне, практичне, науково-пізнавальне та навчальне призначення. В літературі зустрічаємо різні підходи до визначення та кількості функцій, але значною мірою вони збігаються. Досить повний перелік функцій, узагальнюючи те, що було висловлено до нього, наводить О.В. Сурілов1. Отже, з посиланням на наукову літературу, можна виокремити такі функції теорії держави та права як науки: гносеологічна (та пов'язана з нею онтологічна); методологічна; ідеологічна; евристична; системоутворююча; комунікативна; прогностична; політична; орієнтаційно-практична; навчальна.
Гносеологічна, або онтологічна (від грецьк. гносеологія — вчення про сутність і закономірності пізнання, теорія пізнання; від грецьк. онтологія — вчення про буття, об'єктивну дійсність). Реалізуючи цю функцію, ТДіП пізнає, тлумачить такі явища об'єктивної дійсності, як право і держава.
Методологічна. В системі юридичної науки теорія держави і права, її понятійний апарат, тобто система основних понять, категорій, принципів тощо, служить засобом пізнавального пошуку правника (юриста). Вона дозволяє йому правильно інтерпретувати факти, безпомилково відшукувати правові норми, що підлягають застосуванню, і давати їм належне тлумачення. ТДіП є необхідною передумовою правильного розв'язання правотворчих та правореа-лізаційних проблем.
Ідеологічна. Терміни "ідеологія", "ідеолог", "ідеологічний" раніше надмірно політизувалися, пов'язувалися переважно з одіозним тоталітарним розумінням, тобто виключно з політикою партій, класів, держав. Подібне закомплексоване тлумачення цих термінів було притаманне й словникам минулих років. Так, в одному з них — "Словарь иностранньїх слов" (1949 р.) читаємо: "Идеолог — вьіра-зитель, защитник идеологии какого-либо класса или общественной группьі".
Проте слово "ідея" означає не що інше як "думку" (від грецьк. idea). Творець ідей, або образно кажучи, "генератор ідей", тобто їх автор, це і є ідеолог, їх створювач та захисник в будь-якій галузі знань, в будь-якій науці та практиці.
Самою природою теоретичного мислення закономірно обумовлено, що результатом його є вироблення ідей. Це повною мірою стосується й ідеологічної функції теорії держави і права. Ідеї, вироблені теорією держави і права як продукт теоретичного мислення, реалізують себе як засіб пізнання та матеріал для перетворювальної діяльності в сфері державно-правового життя суспільства.
Евристична (від грецьк. heureka — я знайшов. За легендою, це слово вигукнув грецький вчений Архімед, коли розв'язав задачу про визначення кількості золота та срібла в короні сиракузського царя Гиєрона, тобто відкрив основний закон гідростатики, який називають законом Архімеда). Зазначена функція має пошуково-творчий характер. Це дістає вияв у відкритті нових закономірностей, властивостей, які притаманні державно-правовим явищам чи яких вони набувають в нових соціальних умовах. У свою чергу, ці відкриття дозволяють глибше оцінювати минулий розвиток та по-новому розуміти і конструювати сучасне державно-правове життя суспільства.
Системоутворююча. Ця функція надає юридичній науці цілісного характеру, справляє вплив на її структуру. Вона об'єднує всю юридичну науку в струнку гносеологічну систему (гносеологія — теорія пізнання); визначає її інтегративну єдність, з одного боку, та взаємодію між різними напрямами та галузями юридичної науки — з іншого. Все це дає підстави говорити про різні юридичні науки (у множині) та водночас про юридичну науку (в однині) як цілісне системне утворення.
Комунікативна (від лат. communico — роблю загальним, поєдную). Ця функція: 1) сприяє, служить сприйняттю юридичною наукою новітніх досягнень інших галузей знання та їх адаптації до її потреб; 2) забезпечує умови для найкраддої циркуляції інформативних потоків між різними галузями юридичної науки з метою їх взаємодії та взаємозбагачення.
Прогностична. Виконання цієї функції дозволяє ТДіП не лише пояснювати минулий розвиток держави і права, правильно орієнтуватися у сучасному їх функціонуванні, а й передбачувати, прогнозувати їх розвиток у майбутньому. Вона відіграє важливу роль у випереджувальному визначенні напрямів розвитку правотворчої і мравозастосовчої діяльності.
Політична. Ця функція служить опрацюванню шляхів розв'язання державно-правових проблем, що особливо актуально тепер, в період становлення та розвитку державності України. Вона сприяє формуванню у спеціалістів юридичного профілю правильних політичних орієнтацій. Організаційному забезпеченню цієї функції служать різні допоміжні органи з питань правової політики, судово-правової реформи, адміністративної реформи тощо (зокрема у Вершині й Раді).
Орієнтаційно-практична (або функція орієнтації правничих органів в процесі їх діяльності). Ця функція орієнтує на розв'язання практичних питань не тільки з позицій спеціальних, а й загальнотеоретичних уявлень. Вона служить використанню теоретичних положень як засобу осмислення правової дійсності в усій багатоманітності її проявів, мінімізації можливості юридичних помилок, підвищенню результативності виконавчих та, зокрема, правоохоронних органів.
Навчальна. Ця функція служить підготовці юридичних кадрів, оскільки ТДіП входить до дисциплін, які обов'язково вивчаються майбутніми юристами.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией