***
Главная » Нариси з теорії права » ВступВступ

Надзвичайна увага, яка приділяється розвиткові права, а також той підхід, за яким здійснюється широкомасштабне його вивчення спеціалістами різних категорій, обумовлюються особливою соціальною роллю права в житті кожної окремої людини і суспільства в цілому. По відношенню до суспільства та його громадян право виконує різні функції. Насамперед, моделюючу, конструктивну і захисну функції. Воно служить охороні і забезпеченню інтересів людини, охороні і розвиткові суспільних відносин. Право моделює бажані й вигідні громадянам демократичного суспільства суспільні відносини, що сприяють його процвітанню.
Як відомо, Україна стала на шлях побудови демократичної, соціальної, правової держави. Утвердження справжньої, а не лише декларованої демократії як основний напрям розвитку політичної системи сучасної України передбачає серед його складових зміцнення правових засад усього того, що підлягає впливу права, а саме: державного, громадського, економічного і виробничого життя, міжособистісних відносин. Усвідомлення цього постулату пояснює значимість і необхідність формування правової держави як особливого її стану в умовах громадянського суспільства, де громадянин виступає як первісна і самодостатня цінність, як повноправний суб'єкт суспільних відносин.
Право як суспільне явище досліджують юридичні науки — правознавство (юриспруденція). З цілком зрозумілих причин в найбільш повному обсязі вони вивчаються особами, для яких складають основу їх наступної професійної діяльності, тобто студентами юридичних вузів. Але право як гуманітарну навчальну дисципліну відповідно до навчальних планів вивчають також студенти всіх інших вузів, у тому числі комерційного профілю. Зміст вивчення права студентами неюридичних вузів визначається навчальними програмами, які для різних вузів відрізняються обсягом і деякою профілізацією матеріалу, що викладається. Зрозуміло, що такий навчальний курс включає в усіченому вигляді лише окремі теми та загальні питання певних розділів різних юридичних наук. Проте вивчення цього інтегрованого курсу є обов'язковим елементом підготовки спеціаліста з вищою освітою незалежно від спеціальності. Випускники вузів повинні володіти певною сумою загальнотеоретичних уявлень про право і норми права, його джерела, межі дії і способи,реалізації та деякі інші загальноправові категорії, а також здобути правовий мінімум знань з конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права, інших галузей чинного законодавства.
Вирішенню усіх цих завдань сприятиме засвоєння основних положень теорії права. Пропонований посібник має на меті допомогти студентам зорієнтуватись у цих численних юридичних поняттях та категоріях, знання яких потрібне для правильного розуміння спеціальних питань галузевих юридичних наук та чинного законодавства.
Навчальний посібник може бути корисним студентам-право-знавцям, особливо при вивченні базового курсу "Теорія держави та права" та спецкурсу "Актуальні проблеми теорії держави і права".
Посібник може прислужитися також усім, хто бажає поглибити свої знання про правову систему держави та її функціонування.

Вживані скорочення:

ВТК — Виправно-трудовий кодекс України 1970 року
ЗК — Земельний кодекс України
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення
КЗпП — Кодекс законів про працю України
КК — Кримінальний кодекс України
КК 1960 р. — Кримінальний кодекс України 1960 року
КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України
КТМ — Кодекс торговельного мореплавства України
ЦК — Цивільний кодекс України 2003 року
ЦК 1963 р. — Цивільний кодекс УРСР 1963 року
ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией