***
Главная » Маркетинг » 2.2. Маркетингове середовище2.2. Маркетингове середовище

Маркетингове середовище — це середовище прямого впливу на компанію та її результати, але це й середовище постійних змін. Єдине, що не змінюється в сучасних ринкових умовах, - це постійна динаміка змін. А отже, є необхідність передбачати ці зміни, щоб адаптувати свою маркетингову політику до них. Недаремно кажуть: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». У контексті ринкової орієнтації можна так перефразувати цей вислів: «Хто володіє інформацією, той залучає споживачів».
Якою ж інформацією треба володіти, щоб цей вислів стосувався вашого підприємства? Вичерпною, достовірною і доцільною. Інформацією про всі фактори маркетингового середовища.
Маркетингове середовище — сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливість служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.
Маркетингове середовище складається із мікро- та макросередовища (рис. 2.2).
Мікросередовище — сили, які мають безпосереднє відношення до самої фірми та її можливостей щодо обслуговування клієнтури (постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії).
Постачальники можуть впливати на діяльність фірми, оскільки вони забезпечують компанію ресурсами, необхідними для виробництва, продажу, збуту товарів чи послуг даної компанії. Тому, обираючи постачальників, треба зважати, що на імідж фірми впливатиме їх репутація.
Конкуренти можуть впливати на діяльність фірми, оскільки у процесі конкурентної боротьби фірма безпосередньо відповідає на дії своїх конкурентів. Отже, ті чи інші рішення конкурентів, їх маркетингові заходи можуть визначати діяльність фірми, успішність або невдачу її комплексу маркетингу.
Маркетингові посередники (фірми, які допомагають компанії в безпосередній реалізації маркетинг-міксу) формують імідж компанії виробника. Від дій маркетингових посередників залежатиме думка споживачів про ту чи іншу торгову марку.
Клієнтура прямо впливає на інтереси фірми. Адже саме потреби клієнтів, їхні смаки, запити визначають обсяги реалізації продукції компанії. Зміна смаків на споживчому ринку, зміна моди або інших факторів поведінки клієнтів, які своєчасно не були виявлені маркетологами, можуть позбавити фірму очікуваних прибутків та призвести до кризи.

Контактні аудиторії (будь-які групи, які виявляють реальну або потенційну зацікавленість до організації або впливають на її здатність досягати поставлених цілей) можуть сприяти або заважати фірмі в обслуговуванні ринків. Найбільш впливовими є такі контактні аудиторії:
• фінансові кола (впливають на здатність фірми забезпечувати себе капіталом - банки, фондові біржі, акціонери);
• засоби масової інформації (поширюють інформацію про фірму, впливають на формування суспільної думки навколо певної торгової марки);
• громадські групи (наприклад, громадські об'єднання споживачів впливають на фірму, формуючи певні споживчі вимоги до товарів).
Макросередовище - сили широкого соціального масштабу, які впливають на мікросередовище (фактори демографічного, економічного, природного, науково-технічного, політичного та культурного характеру).
Демографічні фактори можуть впливати на збільшення (зменшення) певного споживчого сегмента, а отже, це буде призводити до зміни рівня потреб. Аналізуючи демографічні фактори, слід ураховувати такі чинники:
• рівень народжуваності;
• статево-вікова структура населення;
• міграція населення;
• середньостатистична кількість дітей у сім'ї.
Усі перелічені демографічні фактори мають прямий вплив на визначення обсягів виробництва продукції для певного споживчого сегмента. Аби уникнути перевиробництва або недостатнього рівня виготовлення продукції та для задоволення потреб споживачів, маркетологи повинні постійно вивчати динаміку демографічних факторів.
Вивчення маркетологами економічних факторів дозволяє спрогнозувати тенденції щодо купівлі товарів різних категорій. Існують різні норми споживання одного і того ж товару (послуги) представниками різних класів населення (за економічним критерієм). Тому маркетологи повинні вистежувати динаміку належності населення до певного класу.
Фактори природного середовища (наприклад, дефіцит сировини, забруднення довкілля тощо) можуть впливати на формування конкурентних переваг продуктів корпорацій, що застосовують концепцію соціально-етичного маркетингу.
Науково-технічні фактори приводять до появи нових технологій. Ці технології можуть бути використані як самою фірмою, так і конкурентами, що позначиться на ринковій ситуації та попиті на виготовлену продукцію.
Політичні фактори мають вплив на діяльність фірми через законодавчі акти. В Україні діє ціла низка законодавчих актів, які регулюють діяльність у сфері маркетингу. Перелік цих нормативних документів відповідно до сфер застосування наведено в табл. 2.1.
Фактори культурного оточення безпосередньо впливають на формування різних культурних груп населення та виникнення низки відмінностей в їх потребах відповідно до культурного рівня.
Маркетологи повинні своєчасно відстежувати вплив різних факторів макросередовища фірми на фактори мікросередовища для того, щоб виробити доцільні маркетингові рішення.

Фонд законодавчого забезпечення маркетингової діяльності в Україні

№ пор. Сфера застосування Фонд законодавчого забезпечення
1. Сутність маркетингу та його сучасні концепції Закон України «Про захист прав споживачів»;
Пленум Верховного Суду України. Постанова «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів»;
Державний комітет України у справах захисту прав споживачів.
Наказ «Про затвердження Положення про обласне. Київське та Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів»;
Постанова «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»
2. Система та характеристики сучасного маркетингу Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
Закон України «Про захист економічної конкуренції»;
Закон України «Про Антимонопольний комітет України»
3. Маркетингова товарна політика Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
Закон України «Про охорону прав та знаки для товарів і послуг»;
Декрет Кабінету Міністрі» України « Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення»;
Держпатент України. Наказ № 116 під 28.07.95 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»
4. Маркетингова цінова політика Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»
5. Маркетингова політика розподілу Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Лист «Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення»;
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Наказ «Про затверджений Правил торгівлі на ринках»;
Постанова КМ «Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України»
6. Маркетингова політика комунікацій Закон України «Про рекламу»;
Постанова КМ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;
Постанова КМ «Про Раду з питань координації діяльності н галузі реклами»

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией