***
Главная » Філософія права » ПередмоваПередмова

Трансформація українського суспільства у напрямі цивілізованих форм організації неможлива без затвердження його на правових початках. Тому сьогодні право виявилося в центрі обговорення всіх соціально значимих проблем, що зумовило потребу в глибокому проникненні в єство цього складного феномену на основі його філософського осмислення. Останнє передбачає погляд на право не просто як на соціальний інститут і засіб здійснення політичних цілей, а як на складний світ, багатогранну реальність зі своїми закономірностями, пристроєм і логікою розвитку, що відрізняють його від інших сфер людського буття. Ету його специфіку покликана позначити філософія права, яка починається з виникнення ідей про об'єктивну, не залежну від офіційно-владного тлумачення природу і сенс права.
Дослідження в області філософії права мають давні і багаті традиції. Впродовж вже декількох століть вона як самостійна наукова і учбова дисципліна займає видне місце в західних університетах. Певний досвід її вивчення і викладання був накопичений і в дореволюційній Україні, проте за радянських часів він був втрачений.
У сучасних умовах демократичних перетворень в Україні, становлення в ній почав права і правової державності цей досвід відновлюється, а філософія права як окремий предмет включена в систему вітчизняної юридичної освіти. В той же час, не дивлячись на всю важливість і актуальність цієї дисципліни, відчувається істотний брак учбової і навчально-методичної літератури. Справжній підручник, розроблений на основі програми по філософії права, покликаний в якійсь мірі заповнити цей пробіг і допомогти студентам у вивченні філософії права.
У підручнику виділено дві частини. У першій частині розглядається вміст і призначення філософії права, розкриваються основи сучасного філософсько-правового знання через положення основних напрямів і учень, складових багатство філософсько-правової думки. У другій частині акцентується увага на основних проблемах філософії права: правовій онтології, правовій антропології, правовій аксиологии. Ця частина містить багато специфічного матеріалу, що істотно відрізняється від загальнотеоретичних філософських і правових курсів. Це, перш за все, стосується питань про світоглядне і методологічне обгрунтування різних правових орієнтації, філософії прав людини, філософських проблем права і влади в посттоталітарному суспільстві.
До кожного розділу підручника дається список літератури, що включає основні роботи видатних філософів, монографічну і учбову літературу, а також контрольні питання. До підручника додається словник персоналій і термінологічний словник, а також альбом схем, в яких розкриваються основні проблеми філософії права. Все це сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу студентами як в ході практичних занять, так і під час самостійної роботи.
Зрозуміло, автори підручника не претендують на вичерпний аналіз поставлених в нім проблем і будуть вдячні за корисні зауваження і пропозиції, які могли б поліпшити його вміст.
Автори виражають щиру вдячність всім, хто допомагав в ході підготовки і видання підручника.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией