***
Главная » Экология » Методы и задачи экологииМетоды и задачи экологии

Источник: реферат Рыбоконь Маргориты
Екологія у своїх дослідженнях використовує широкий арсенал методів — як традиційних, так і нових. Серед них — статистичний метод, який дозволяє отримання, обробку та аналіз первинних статистичних матеріалів; балансовий метод, який дає можливість зіставляти наявність природних ресурсів з їхнім використанням; порівняльний метод — він передбачає вивчення об’єктів через порівняння з іншими.

В екології найчастіше порівнюють забруднені та екологічно чисті ділянки. Широко використовують порівняно прості методи математичної статистики, а саме: обробку варіаційних рядів з визначенням математичного очікування, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, отримання інтенсивних та екстенсивних показників для порівняння тощо.

В останні десятиріччя у вивченні екологічних проблем біосфери великого значення надають аерокосмічним методам дослідження. Нині в багатьох країнах створені й функціонують глобальні експериментальні системи вивчення природних ресурсів, до складу яких входять водний, наземний і ракетно-космічний комплекс збору інформації та наземний комплекс її приймання, обробки, збереження, поширення й використання. Специфіка використання космічних знімань і отримання з них нової інформації обумовлені їх оглядовістю, можливістю вивчення поверхні Землі на різних рівнях генералізації (узагальнення).

Аерокосмічні методи дозволяють оцінити в динаміці всі процеси, що відбуваються в локальному, регіональному чи глобальному масштабах. Так, скажімо, саме космічне знімання 1975 р. зареєструвало пилосольові бурі, які несли отруйні для рослин хлориди з території, що зовсім недавно була морським дном. У 1986 р. космічне знімання, проведене японським супутником, зафіксувало поширення теренами Європи чорнобильських радіонуклідів починаючи від другого дня аварії.

Гострота екологічних проблем у розвитку біосфери в цілому і в окремих регіонах досягла меж, що вимагають системного підходу до них, усебічного та комплексного вивчення навколишнього середовища з використанням усього комплексу як традиційних, так і нових методів. Системний підхід дав змогу розв’язати низку завдань, які стоять перед екологією як комплексною наукою, зокрема розкрити цілісність екосистем різного ієрархічного рівня, прослідкувати і передбачити зміни у властивостях основних компонентів екосистем під впливом антропогенної діяльності, а також вирішити проблеми збереження самої людини як виду.

Учені, які вивчають закономірності взаємодії людей з навколишнім середовищем, підкреслюють той факт, що з розвитком цивілізації на Землі зростає значення наукових напрямів, пов’язаних із космізацією знання. Біосфера — це ланцюг у складному процесі життя Всесвіту, а тому екологія в майбутньому може набути характеру науки про еволюцію життя на Землі, про можливості поліпшення якостей середовища проживання людини на Землі, про прискорення її еволюції.

Завданнями екології для економістів є ознайомлення зі специфікою впливу окремих галузей народного господарства на навколишнє середовище засвоєння господарського механізму управління процесом природокористування та охорони довкілля; вивчення специфіки економічних методів управління процесом природокористування.

Источник: курсовая пользователя ZcvyLka
Общим методом исследования экологии, как и других наук, является материалистическая диалектика с ее законами развития и взаимодействия, единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений, в новое качество ( отрицание отрицания. Данные законы, как и обусловлены ими закономерности, имеют объективный характер, то есть они независимы от воли и сознания людей, в частности исследователей. В то же время они подвластны людям, поскольку изучая и познавая данные законы общество может использовать их в своих интересах. Реализуется этот процесс через деятельность людей. Применяя упомянутые законы в научном познании ученые обнаруживают как возникло и развивается определенное явление, какие свойства приобрело в процессе развития, его суть, содержание и формы проявления, какие тенденции его развития, факторы влияния, на это развитие, его будущее и тому подобное. Наглядно проиллюстрировать действие диалектического метода исследования можно на примере трансформации предмета экологии, которая имеет свой корень в биологии, длительное время развивается как одно из ее направлений, однако на протяжении длительного времени переживает постоянные количественные изменения, которые порождают новое качество. В настоящее время формируется экология, которая охватывает практически все науки как естественные, технические, так и социальные: экономику, искусство, языкознание, культуру, право, но др. Имеем полностью новый предмет экологии, бесспорно новую экологическую науку. В этом процессе бесспорно проявляется и закон отрицания. На смену предмета экологии как сугубо биологической науки пришли и приходят десятки новых определений (отрицание), а последующий синтез области применения экологии во всех отраслях научного познания формирует общую (глобальную) экологию (отрицание). В процессе становления и формирования экологической науки четко проявляется источник ее развития – единство и борьба противоположностей.

Отдельные отраслевые экологические науки, находясь в неразрывной связи, будучи отдельными отличными сторонами естественных и общественных процессов, дают взаимодействие “отчуждения” и в конкурентной борьбе двигают экологические знания по восходящей. Лишь в конце ХХ века человечество с большим опозданием понятно диалектическая взаимосвязь между человеком и биосферой, в котором первобытным определяющим звеном является природа. Так родилась идея устойчивого развития. И не стоит сегодня дискутировать о точности уже общепринятого с 1992 года срока. Планета Земля – в экологической опасности. И единственный выход из этого тупика - концепция устойчивого развития. Суть проблемы заключается в том, что человечество, развивая производство, заботясь о народном благосостоянии потребляет все более и больше естественного вещества. Можно ли в такой ситуации обеспечить успешное решение обоих глобальных заданий? Или образно говоря, можно ли сделать так, чтобы “овцы были цели и волки ситі”? Стратегия устойчивого развития дает позитивный ответ на этот вопрос.

Вот почему фундаментальной методологической основой всех экономических исследований должна стать концепция устойчивого развития человечества. На эту основу должно опираться научное познание и практическая деятельность человечества всех стран мира, в их числе и Украины. Другое не дано.

Рядом с тем экология в своих исследованиях использует также широкий арсенал методов – как традиционных, так и новых. Среди них :
- статистический метод, который позволяет получение, обработку и анализ первичных статистических материалов;
- балансовый метод, который дает возможность сопоставлять наличие природных ресурсов с их использованием;
- сравнительный метод - который предусматривает изучение объектов через сравнение с другими объектами и тому подобное.

В экологии чаще всего сравнивают загрязненные и экологически чистые территории. Широко используют сравнительно простые методы математической статистики, а именно: обработку вариационных рядов с определением математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения, получения интенсивных и экстенсивных показателей, для сравнения и тому подобное.

В последние десятилетия в изучении экологических проблем биосферы большое значение предоставляется аэрокосмическим методам исследования. В настоящее время во многих странах созданы и функционируют глобальные экспериментальные системы изучения природных ресурсов, в состав которых входят водный, наземный и ракетно-космический комплекс сбора информации и наземный комплекс ее принятия, обработки, сохранения, распространения и использования.

Специфика применения космических съемок и получения из них новой информации обусловлена их оглядовістю, возможностью изучения поверхности Земли на разных уровнях генералізації (обобщение).

Аэрокосмические методы позволяют оценить в динамике все процессы, которые происходят в локальном, региональном или глобальном масштабах. Да, скажем, сам космический съем в 1975 г. зарегистрировал пилосольові бури, которые несли ядовитые для растений хлориды из территории, которая совсем недавно была морским дном. В 1986 г. космический съем, проведенный японским спутником, зафиксировал распространение поприщами Европы чернобыльских радионуклидов, начиная от второго дня аварии.

Смотреть другие вопросы в разделе: Экология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией