***
Главная » Экология » Предмет и объект экологииПредмет и объект экологии

Источник: реферат Рыбоконь Маргориты
Нині екологія значно розширила предмет свого вивчення. Навіть більше, за малий відтинок часу, переважно з 60-70-х років ХХ ст., відбувся процес диверсифікації науки. За М. Ф. Реймерсом екологія — це: 1) частина біології (біоекологія), яка вивчає відносини (стосунки) організмів (особин, популяцій, біоценозів) між собою та навколишнім середовищем, тобто має той предмет вивчення, що його окреслив іще Е. Геккель; 2) дисципліна, яка вивчає загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня. Під ієрархією розуміють розташування елементів, регіонів, систем ступінчастим рядом. На кожному щаблі (або рівні) внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем (енергією та речовиною) виникають характерні функціональні системи; 3) комплексна наука, яка досліджує середовище проживання живих істот, у тому числі й людини; 4) сфера знань, яка розглядає деяку сукупність предметів і явищ під кутом зору суб’єкта чи об’єкта (здебільшого живого і за участю живого); 5) дослідження становища людини як виду і суспільства в екосфері планети, її зв’язки з екосистемами і розмір впливу на них.

Щодо розмірів об’єкта дослідження екологію поділяють на:
• автоекологію, яка вивчає взаємодію окремого живого організму та його середовища;
• популяційну екологію, чи демекологію, — предметом її вивчення є взаємодія популяції та її середовища;
• синекологію, яка досліджує взаємодію біотичних (живих) сукупностей із середовищем.

В останні роки як самостійна галузь науки сформувалася географічна, або ландшафтна, екологія. Через вплив людини на природу до географії увійшло й набуло поширення поняття «антропогенний ландшафт» — самостійні природні системи, структура яких відрізняється від природних завдяки діяльності людини. Це, приміром, кар’єри, що залишилися після відкритого добування корисних копалин; окультурений ландшафт — орна земля, культурні пасовища, сади, насаджений ліс, парк тощо; культурний ландшафт, де людська діяльність настільки змінила співвідношення предметів і явищ природи, що ландшафт набув нових, якісно інших особливостей, порівняно з попереднім, природним своїм станом. Прикладом може бути сучасний ландшафт населеного району.

Соціальна екологія розглядає взаємовідносини в системі «суспільство — природа», вона вивчає взаємодії та взаємозв’язки людського суспільства з природним середовищем, розробляє наукові основи раціонального природокористування, які передбачають охорону природи та оптимізацію середовища проживання людини.
Екологія людини досліджує загальні взаємовідносини біосфери (її підрозділів) і людини чи групи людей, вона криє в собі вчення про етноси.

Источник: курсовая пользователя Jufri
Общая экология занимается исследованием всех типов экосистем. Экология растений изучает связки растительных организмов со средой. Экология животных исследует динамику и организацию животного мира. Кроме того, существует экология человека и экология микроорганизмов. С 70-х годов ХХ век складывается социальная экология, которая изучает особенности взаимодействия общества и окружающей среды и ее охраны.

Однако высокие темпы роста населения на земному шару, бурное развитие промышленности, транспорта, строительства, сопровождались все большими объемами потребления природных ресурсов. Техногенный характер цивилизации западного типа из ее мощном потенциалом средств уничтожения всего живого на Земле, развитие научно технологического прогрессу обусловил под воздействием деятельности человека (антропогенной деятельности) большие изменения в окружающей среде.

Во многих странах мира – Северной Америки, Западной Европы, Японии, – заострилась экологическая ситуация, возникли регионы экологического кризиса, где качество среды обитания не отвечало нормальным условиям функционирования живых организмов. Во второй половине ХХ ст. возникла необходимость исследования среды обитания человека. А это, в свою очередь, обусловило “экологизацию” многих областей современной науки. Вопросами охраны среды обитания человека, рационального природопользования, в настоящее время активно проникаются такие науки, как экономика, география, геология, химия, физика, математика, но др. Исполнилось предсказание В.И. Вернадского о том, что наши знания будут развиваться не из наук, а из проблем.

Экология значительно расширила предмет своего изучения. Более того, за малый отрезок времени, преимущественно с 60-70-х годов ХХ ст., состоялся процесс диверсификации науки. За М.Ф. Реймерсом экология это : 1) часть биологии (биоэкология), которая изучает отношения (отношения) организмов (особей, популяций, биоценоза) между собой и окружающей средой, то есть имеет тот предмет изучения, что его очертил еще Е. Геккель; 2) дисциплина, которая изучает общие законы функционирования экосистем разного иерархического уровня. Под иерархией понимают расположение элементов, регионов, систем, ступенчатым рядом. На каждой ступени (или уровни) в результате взаимодействия с окружающей средой (энергией и веществом) возникают характерные функциональные системы; 3) комплексная наука, которая исследует среду обитания живых существ, в том числе и человека; 4) сфера знаний, которая рассматривает некоторую совокупность предметов и явлений под углом зрения субъекта или объекта (по большей части живого и при участии живого); 5) исследования положения человека как вида и общества в экосфере планеты, ее связки, с экосистемами и размер влияния на них.
Очень широким является спектр подразделов экологии. К нему входят специализированные экологические науки, которые различаются за объектом и предметом исследования.

Биоэкология - часть биологии, которая изучает отношения организмов (особей, популяций, биоценоза, и тому подобное) между собой и с окружающей средой. В ее состав включается экология особей (аутэкология), популяций (популяційна экология, демекологія) и сообществ (синэкология).

Аутэкология исследует взаимосвязи представителей вида с окружающей средой. Она, главным образом, изучает пределы стойкости вида и его взаимодействие с разными экологическими факторами: теплом, светом, влагой, плодородием, но др., а также исследует влияние среды на морфологию, физиологию и поведение организмов, раскрывает общие закономерности действия факторов среды на живые организмы.

Синэкология анализирует отношения между отдельными представителями определенной совокупности живых организмов, которые принадлежат к разным популяциям, а также между ними и окружающей средой.

В тридцатые годы ХХ века сформировалась популяционная экология – демекология. Она изучает структуру вида: биологическую, половую, вековую, экологическую и описывает колебание численности разных видов и устанавливает их причины.

На современном этапе развития общества экология решает круг проблем и пользуется методами, материалами, принципами, которые далеко выходят за пределы сугубо биологических наук. Невзирая на то, что отдельные ученые (преимущественно биологи) продолжают относить ее к биологическим наукам, большинство из них, в частности геоекологи, считают, что в настоящее время экология сформировалась в принципиально новую интегральную дисциплину, которая совмещает все естественные, точные, гуманитарные и социальные науки. Этой точки зрения придерживаются М. Реймерс, Г. Голубев, О. Яблоков, О. Яншин, Г. Ягодин, О. Лаптев, Д. Медоуз, Т. Миллер, К. Монтгомери и много других известных отечественных и зарубежных исследователей. 20 лет тому назад профессор-географ В. Алпатов заметил, что экологию в равной степени можно отнести как к биологической, так и к географической, области знаний, и ее следует рассматривать как полностью самостоятельную науку. На долю экологии выпало задание разработать новые, научно обоснованные, методы, которые выходят из идеи сохранение биосферы планеты.

Смотреть другие вопросы в разделе: Экология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией